Promocja Dobra Cena

Promocja pozwala uzyskać rabat, który tworzy dobrą cenę przy świetnych prędkościach. Niezbędnym warunkiem uzyskania promocji jest płatność w terminie i całkowity brak zaległości w opłatach. Uporczywe zaleganie w płatnościach może spowodować cofnięcie rabatu i konieczność zwrócenia niedopłaconych środków.

Na stronie z mapą zasięgu po kliknięciu w odpowiednią miejscowość można sprawdzić gdzie dana promocja obowiązuje. Sposób łączenia się tej promocji z innymi można odnaleźć na stronie ze spisem promocji.

Bunte Menschen in der Stadt - silhouette - vektor

 

 

Regulamin Promocji Dobra Cena

 1. Organizatorem promocji Dobra cena (dalej „Promocja”) jest: spółka Systemia.pl Sp. z o.o. (dalej Dostawca usług lub Operator).
 2. Akcja promocyjna trwa od 01 listopada 2014 roku do odwołania.
 3. Promocja skierowana jest do Abonentów Operatora, którzy nie posiadają zaległości płatniczych wobec Dostawcy usług. Oraz regularnie je opłacają.
 4. Promocja uprawnia do skorzystania z upustów na opłatę aktywacyjną w wysokości zgodnej z cennikiem promocji, oraz opłaty abonamentowe w wysokościach zgodnych z cennikiem Promocji.
 5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest: a) posiadanie numeru ID, który zostaje nadany każdemu użytkownikowi usługi Internet, który zawarł z Dostawcą usług Umowę abonecką na dostep do Internetu, b) zaakceptowanie wystawiania i przesyłania przez Dostawcę usług faktur w formie elektronicznej, c) akceptacja dostarczania im przez Dostawcę usług drogą elektroniczną treści każdej  proponowanej zmiany warunków Umowy abonenckiej, w tym warunków określonych w Cenniku lub regulaminie właściwym dla danej Usługi, na adres poczty elektronicznej określonej w Panelu użytkownika,
 6. W przypadku wybrania usługi o innych parametrach niż dotychczas świadczone Usługi, warunki świadczenia tych Usług zostaną zastąpione ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a zmiana parametrów danej Usługi zostanie wprowadzona od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym została zawarta Umowa abonencka / Aneks do Umowy abonenckiej.
 7. W przypadku gdy uczestnik promocji nieregularnie wnosi należne opłaty abonamentowe, lub przestał je wnosić bez wypowiedzenia umowy, lub złożył wypowiedzenie nie uiszczając wcześniejszych zaległości, Dostawca usług ma prawo wycofać wszystkie upusty związane z promocją i doliczyć je do zaległości Uczestnika.
 8. Na podstawie Regulaminu Promocji: a) wprowadza się Cennik Promocji, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji. Opłaty abonamentowe podane w Cenniku Promocji są kwotami brutto. W zakresie nieuregulowanym w Cenniku Promocji obowiązują odpowiednie Cenniki Dostawcy usług.
 9. Podwyższenie standardowej miesięcznej opłaty abonamentowej za daną Usługę na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, nie powoduje podwyższenie promocyjnej opłaty abonamentowej, o kwotę podwyżki opłaty standardowej.
 10. W zakresie nieuregulowanym w Cenniku Promocji obowiązują odpowiednie Cenniki Dostawcy usług.
 11. Promocja łączy się z innymi promocjami w kolejności ustalonej przez Dostawcę usług.
 12. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, obowiązują warunki świadczenia Usług przez Dostawcę usług zgodnie z Umową abonencką, Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz odpowiednimi cennikami świadczenia Usług Dostawcy usług. Pojęcia pisane wielką literą, nie zdefiniowane w Regulaminie Promocji, mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
 13. Promocja nie zmusza Uczestnika do podpisania umowy terminowej. Podpisanie umowy terminowej może wyniknąć z uczestnictwa w innej promocji, lub podpisanej umowy.

 

Cennik dla Promocji Dobra Cena

Opłaty abonamentowe

l.p.usługadownloaduploadmiesięczna opłata bruttomiesięczny upust bruttomiesięczna opłata po upuście brutto
110 Mb *10 Mb/s2 Mb/s110,70 zł55,35 zł55,35 zł
220 Mb *20 Mb/s4 Mb/s130,38 zł65,19 zł65,19 zł
330 Mb *30 Mb/s6 Mb/s152,52 zł76,26 zł76,26 zł
430 Mb ***30 Mb/s6 Mb/s152,52 zł92,62 zł59,90 zł
540 Mb *40 Mb/s8 Mb/s186,96 zł93,48 zł93,48 zł
650 Mb *50 Mb/s10 Mb/s246,00 zł123,00 zł123,00 zł
760 Mb ***60 Mb/s12 Mb/s260,90 zł191,00 zł69,90 zł
890 Mb ***90 Mb/s18 Mb/s349,80 zł269,90 zł79,90
9100 Mb **100 Mb/s20 Mb/s356,70 zł301,35 zł55,35 zł
10120 Mb ***120 Mb/s24 Mb/s368,23 zł278,33 zł89,90 zł
11150 Mb ***150 Mb/s30 Mb/s374,90 zł251,90 zł123,00 zł
12200 Mb **200 Mb/s40 Mb/s376,38 zł311,19 zł65,19 zł
131 Gb **1 Gb/s200 Mb/s398,52 zł322,26 zł76,26 zł

* Internet dostarczany w technologi radiowej. ** Internet dostarczany w technologi światłowodowej. *** Internet dostarczany w technologi radiowej AC

 

Opłaty dodatkowe

l.p.usługakwota bruttojednorazowy upust bruttokwota po upuście brutto
1opłata aktywacyjna za uruchomienie świadczenia usługi300,00 zł299,00 zł1,00 zł
2opłata za sprzedaż routera 4xLAN 100Mb/s + WiFi N149,00 zł-149,00 zł
3opłata za sprzedaż routera 4xLAN 1Gb/s + WiFi N + IPTV179,00 zł-179,00 zł
4opłata za dzierżawę routera Fibrain - tylko w promocji: Pakiety5 zł / miesiąc-5 zł / miesiąc
 1. Uzyskanie dostępu do usługi możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania technicznych możliwości świadczenia wybranej opcji usługi we wskazanej lokalizacji.
 2. Podane w cenniku przepływności upload i download są wartościami maksymalnymi. Uzyskanie zamówionej maksymalnej przepływności łącza wskazanej w cenniku uzależnione jest od rodzaju używanego przez Abonenta Wyposażenia dodatkowego, a także czynników faktycznych takich jak, pogoda, czy też istnienie przeszkód terenowych osłabiających sygnał docierający do Abonenta. Każda z usług posiada gwarantowane minima, które są określone w Mb/s jak następuje: 1. (4/1), 2. (5,6/1,4), 3. (7,2/1,8), 4. (8,8/2,2), 5. (10,4/2,6) 6. (50,10), 7. (100/20), 8. (200/40).
 3. Opłata dotyczy Terminali abonenckich podłączonych bezpośrednio do Wyposażenia dodatkowego Dostawcy usług.

Cennik obowiązuje od: 1 grudnia 2014 roku.

Cennik podaje kwoty brutto.