Komunikaty

Zmiany w umowach 21.12.2020

Informacja o zmianie Umów Abonenckich na świadczenie Usług telekomunikacyjnych
Informujemy, że od dnia 21 grudnia 2020 r. z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych stosowanych u Operatora do wymogów przepisów prawa zmianie ulegnie treść Państwa umów zawartych z Operatorem.

Co ulega zmianie od 21 grudnia 2020 r

– Jeśli zawarłeś umowę w formie dokumentowej – przez telefon, za pośrednictwem formularza na naszej stronie www lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od tak zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie mogło zostać złożone w formie dokumentowej (tj. np. w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną lub przez telefon: w trakcie rozmowy) a nie tak jak dotychczas wyłącznie w formie pisemnej

– W przypadku skorzystania przez abonenta z uprawnienia do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy w formie dokumentowej niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego) zawiadomimy o jego otrzymaniu a w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia, potwierdzimy przyjęcie oświadczenia o wypowiedzeniu wskazując m.in. dzień rozwiązania umowy

– Razem z umową otrzymasz od nas informację na temat terminów, w których zawarta umowa na czas określony się skończy, lub ulegnie przekształceniu w umowę na czas nieokreślony. Informujemy Cię o tym odpowiednio wcześnie, żebyś mógł zaplanować sobie ciągłość korzystania z usług, oraz byś mógł podjąć świadomą decyzję o dalszej współpracy z Nami,

– Jeśli zawarłeś z Nami umowę na czas określony i ulegnie ona automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, będziesz mógł po tym czasie wypowiedzieć umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Nie będziemy mogli wtedy dochodzić odszkodowania na okoliczność jej jednostronnego rozwiązania przez abonenta

– Jeśli będziesz chciał zmienić dostawcę usług dostępu do Internetu i przejść do nas, zrobisz to u nas wypełniając wniosek w specjalnie dedykowanym do tego kanale sprzedażowym. Możesz we wniosku zażądać zachowania ciągłości usług – wtedy na aktywację usługi będziemy mieć 1 dzień roboczy od dnia zakończenia umowy z poprzednim operatorem. Oczywiście, musisz nas powiadomić odpowiednio wcześnie, byśmy mogli się przygotować technicznie do wykonania przyłącza i uruchomienia usługi.

 

Jeśli nie akceptują Państwo propozycji wprowadzenia zmian mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej do dnia wejścia zmian w życie w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami. W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym na jaki została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, bowiem zmiany w umowie wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.

Postanowienia umowne dotyczące prawa wypowiedzenia Umowy Abonenckiej zastępujemy nowym punktem o następującym brzmieniu:

„Oświadczenie o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy może zostać złożone 1) w formie pisemnej bądź 2) dokumentowej, w przypadku gdy umowa o świadczenie usług została zawarta także w formie dokumentowej.”

„Wypowiedzenie umowy w formie dokumentowej może zostać złożone w postaci:

a) wiadomości mailowej na adres e-mail: biuro@systemia.pl z autoryzowanego adresy e-mail,

b) poprzez formularz na stronie internetowej: systemia.pl/rezygnacja za potwierdzeniem przez autoryzowany adres e-mail,

„W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu w formie dokumentowej Dostawca Usług nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili jego otrzymania zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu poprzez:
a) wysłanie wiadomości SMS-a – jeśli numer do kontaktu wskazany w Umowie jest numerem telefonii mobilnej lub
b) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta – jeśli numer do kontaktu wskazany w Umowie jest numerem telefonii stacjonarnej,
W terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w formie dokumentowej, Dostawca Usług potwierdza na trwałym nośniku jego przyjęcie – w formie nośnika PDF przesłanego na e-mail wskazany w Umowie lub na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w Umowie– jeśli Abonent nie wskazał adresu e-mail.”

Postanowienia umowne dotyczące przejścia umowy w czas nieokreślony, po upływie czasu określonego na jaki została umowa zawarta zastępujemy nowym punktem o następującym brzmieniu:

„Umowa Abonencka zawarta na czas określony po upływie terminu obowiązywania ulega przedłużeniu na czas nieokreślony. Dostawca Usług informuje Abonenta na trwałym nośniku:
a) w formie PDF wysłanym na adres e-mail wskazany w Umowie, lub
b) na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w Umowie, jeśli Abonent nie wskazał adresu e-mail w Umowie,
– o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania oraz najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta. Abonent może złożyć oświadczenie w formie:
a) e-mail na adres : …………………….
b) na piśmie na adres: …………………….
– o braku chęci przedłużenia umowy na czas nieokreślony najpóźniej przed terminem przekształcenia umowy na czas nieokreślony.
Z chwilą przedłużenia Umowy na czas nieokreślony Abonent zobowiązany będzie do uiszczania opłat abonamentowych zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych obowiązującym w dniu przekształcenia umowy na czas nieokreślony, zgodnie z taryfą dla umów na czas nieokreślony.
Zmiana Cennika, w trakcie obowiązywania Umowy, rodzi skutki wskazane w Regulaminie.”

,,W przypadku gdy umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przekształceniu, w umowę na czas nieokreślony, Abonent ma prawo do wypowiedzenia umowy przekształconej, w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie trwania wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.”