Promocja Lepsze Jutro

Jeżeli nigdy wcześniej nie byłeś naszym klientem w danej lokalizacji to możesz skorzystać z Promocji, która umożliwia otrzymanie 50% rabatu na kwotę abonamentów przez sześć pierwszych miesięcy trwania dwuletniej umowy. Warunkiem otrzymania i utrzymania rabatu jest pokazanie dowodu rozwiązania umowy z poprzednim operatorem w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od podpisania umowy z Systemia.pl oraz płatność w terminie i całkowity brak zaległości w opłatach. Uporczywe zaleganie w płatnościach może spowodować cofnięcie rabatu i konieczność zwrócenia zrabatowanych środków.

Na stronie z mapą zasięgu po kliknięciu w odpowiednią miejscowość można sprawdzić gdzie dana promocja obowiązuje. Sposób łączenia się tej promocji z innymi można odnaleźć na stronie ze spisem promocji.

 

Panoramic view of the sunrise in the Tatra mountains

Regulamin Promocji Lepsze Jutro

 1. Organizatorem promocji „Lepsze Jutro” (dalej „Promocja”) jest: spółka Systemia.pl Sp. z o.o. (dalej Dostawca usług lub Operator).
 2. Akcja promocyjna trwa od 06 maja 2015 roku do odwołania.
 3. Promocja skierowana jest do przyszłych Abonentów Operatora, którzy nie będą zalegać z opłatami wobec Dostawcy usług oraz nie skorzystają z promocji “Pakiet Internet + TV
 4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest: a) posiadanie numeru ID, który zostaje nadany każdemu użytkownikowi usługi Internet, który zawarł z Dostawcą usług Umowę abonecką na dostep do Internetu, b) zaakceptowanie wystawiania i przesyłania przez Dostawcę usług faktur w formie elektronicznej, c) akceptacja dostarczania im przez Dostawcę usług drogą elektroniczną treści każdej  roponowanej zmiany warunków Umowy abonenckiej, w tym warunków określonych w Cenniku lub regulaminie właściwym dla danej Usługi, na adres poczty elektronicznej określonej w Panelu użytkownika,
 5. W przypadku wybrania usługi o innych parametrach niż dotychczas świadczone Usługi, warunki świadczenia tych Usług zostaną zastąpione ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a zmiana parametrów danej Usługi zostanie wprowadzona od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym została zawarta Umowa abonencka / Aneks do Umowy abonenckiej.
 6. Uczestnik Promocji nie będzie zobowiązany do zwrotu przyznanej ulgi (zwanej również upustem) wynikającej z dotychczas obowiązujących Uczestnika Promocji warunków promocyjnych, pod warunkiem ewentualnej zmiany zestawu pakietów Usług na warunkach Promocji w cenie równej lub wyższej sumie miesięcznych opłat abonamentowych dotychczas świadczonych Usług.
 7. Na podstawie Regulaminu Promocji: a) wprowadza się Cennik Promocji, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji. Opłaty abonamentowe podane w Cenniku Promocji są kwotami brutto. b) W zakresie nieuregulowanym w Cenniku Promocji obowiązują odpowiednie Cenniki Dostawcy usług.
 8. W Okresie promocyjnym 6- miesięcznym od obowiązywania Umowy abonenckiej na Usługi, Uczestnik Promocji będzie płacił za Usługę promocyjną obniżone opłaty abonamentowe określone w Cenniku Promocji (przyznana ulga stanowi kwotę będącą sumą różnicy pomiędzy standardową opłatą abonamentową za każdą z Usług a promocyjną opłatą abonamentową za każdą z Usług miesięcznie) z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku dokonania aktywacji Usługi w okresie od drugiego do piętnastego dnia miesiąca kalendarzowego („Miesiąc aktywacyjny”), promocyjna opłata abonamentowa za Usługę świadczoną w Miesiącu aktywacyjnym stanowi połowę kwoty promocyjnej opłaty abonamentowej, wskazanej w Cenniku Promocji (przyznana ulga w Miesiącu aktywacyjnym stanowi kwotę będącą różnicą pomiędzy połową standardowej opłaty abonamentowej a połową promocyjnej opłaty abonamentowej).
 9. Podwyższenie standardowej miesięcznej opłaty abonamentowej za daną Usługę na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, powoduje podwyższenie promocyjnej opłaty abonamentowej, o kwotę podwyżki opłaty standardowej.
 10. W zakresie nieuregulowanym w Cenniku Promocji obowiązują odpowiednie Cenniki Dostawcy usług.
 11. Uczestnikowi promocji zostaje przyznany sześcio miesięczny upustu w wysokości 50% od kwoty netto opłaty abonamentowej za zmianę operatora usług telekomunikacyjnych co potwierdzi przysłaniem skanu umowy i ostatniej faktury, która została wystawiona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od podpisania Umowy abonenckiej z Dostawcą usług.
 12. Promocja nie obejmuje rezygnacji z operatora mobilnego telefonii komórkowej.
 13. Promocja łączy się z innymi promocjami w kolejności ustalonej przez Dostawcę usług, wyjątkiem jest promocja: “Pakiet Internet + TV”, która nie podlega łączeniu się z Promocją.
 14. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, obowiązują warunki świadczenia Usług przez Dostawcę usług zgodnie z Umową abonencką, Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz odpowiednimi cennikami świadczenia Usług Dostawcy usług. Pojęcia pisane wielką literą, nie zdefiniowane w Regulaminie Promocji, mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
 15. Promocja wymaga od Uczestnika podpisania 24 – miesięcznej umowy terminowej, po upływie której umowa przechodzi na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przed zakończeniem terminu będzie skutkowało niedotrzymaniem warunków regulaminu promocji i zwrotem całego upustu naliczonego z promocji przez Abonenta na rzecz Operatora.
 16. Promocja dotyczy tylko osób, którzy wcześniej na danym adresie instalacji nie korzystały z usług Operatora Systemia.pl.

 

Cennik dla Promocji Lepsze Jutro

Opłaty abonamentowe

l.p.usługadownloaduploadmiesięczna opłata bruttomiesięczna opłata po upuście z promocji “Dobra Cena” bruttokwota miesięcznego upustu naliczanego przez 6 miesięcymiesięczna opłata po upuście z promocji “Lepsze Jutro” brutto obowiązująca przez 12 miesięcy
110 Mb *10 Mb/s2 Mb/s110,70 zł55,35 zł27,68 zł27,67 zł
220 Mb *20 Mb/s4 Mb/s130,38 zł65,19 zł32,60 zł32,59 zł
330 Mb *30 Mb/s6 Mb/s152,52 zł76,26 zł38,13 zł38,13 zł
440 Mb *40 Mb/s8 Mb/s186,96 zł93,48 zł46,74 zł46,74 zł
550 Mb *50 Mb/s10 Mb/s246,00 zł123,00 zł61,50 zł61,50 zł
6100 Mb **100 Mb/s20 Mb/s356,70 zł55,35 zł27,68 zł27,67 zł
7200 Mb **200 Mb/s40 Mb/s376,38 zł65,19 zł32,60 zł32,59 zł
81 Gb **1 Gb/s200 Mb/s398,52 zł76,26 zł38,13 zł38,13 zł

* Internet dostarczany w technologi radiowej. ** Internet dostarczany w technologi światłowodowej

 

Opłaty dodatkowe

l.p.usługakwota bruttojednorazowy upust bruttokwota po upuście brutto
1opłata aktywacyjna za uruchomienie świadczenia usługi300,00 zł299,00 zł1,00 zł
2opłata za sprzedaż routera 4xLAN 100Mb/s + WiFi N149,00 zł-149,00 zł
3opłata za sprzedaż routera 4xLAN 1Gb/s + WiFi N + IPTV179,00 zł-179,00 zł
4opłata za dzierżawę routera Fibrain - tylko w promocji: Pakiety5 zł / miesiąc-5 zł / miesiąc
 1. Uzyskanie dostępu do usługi możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania technicznych możliwości świadczenia wybranej opcji usługi we wskazanej lokalizacji.
 2. Podane w cenniku przepływności upload i download są wartościami maksymalnymi. Uzyskanie zamówionej maksymalnej przepływności łącza wskazanej w cenniku uzależnione jest od rodzaju używanego przez Abonenta Wyposażenia dodatkowego, a także czynników faktycznych takich jak, pogoda, czy też istnienie przeszkód terenowych osłabiających sygnał docierający do Abonenta. Każda z usług posiada gwarantowane minima, które są określone w Mb/s jak następuje: 1. (4/1), 2. (5,6/1,4), 3. (7,2/1,8), 4. (8,8/2,2), 5. (10,4/2,6) 6. (50,10), 7. (100/20), 8. (200/40).
 3. Opłata dotyczy Terminali abonenckich podłączonych bezpośrednio do Wyposażenia dodatkowego Dostawcy usług.

Cennik obowiązuje od: 1 grudnia 2014 roku.

Cennik podaje kwoty brutto.