Promocja Poleć Nas

Za każdą poleconą przez Ciebie osobę, która przy podpisywaniu umowy przyzna się do Twojego polecenia otrzymasz 5% stałego rabatu. Będzie on obowiązywał przez cały czas trwania umowy, którą podpisze polecona przez Ciebie osoba. Warunkiem skorzystania z promocji jest ustawienie na swoim routerze SSID który będzie rozpoczyna się od słów: “Systemia.pl-…”, należy również regulować wszystkie płatności w terminie i posiadać całkowity brak zaległości w opłatach. Uporczywe zaleganie w płatnościach może spowodować cofnięcie rabatu i konieczność zwrócenia zrabatowanych środków.

Na stronie z mapą zasięgu po kliknięciu w odpowiednią miejscowość można sprawdzić gdzie dana promocja obowiązuje. Sposób łączenia się tej promocji z innymi można odnaleźć na stronie ze spisem promocji.

 

Walking on the street

 

Regulamin Promocji “Poleć Nas”

 1. Organizatorem promocji „Poleć Nas” (dalej „Promocja”) jest: spółka Systemia.pl Sp. z o.o. (dalej Dostawca usług lub Operator).
 2. Akcja promocyjna trwa od 01 listopada 2014 roku do odwołania.
 3. Promocja skierowana jest do Abonentów Operatora, którzy nie posiadają zaległości płatniczych wobec  Dostawcy usług oraz nie korzystają z promocji “Pakiet Internet + TV”
 4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest: a) posiadanie numeru ID, który zostaje nadany każdemu użytkownikowi usługi Internet, który zawarł z Dostawcą usług Umowę abonecką na dostep do Internetu, b) zaakceptowanie wystawiania i przesyłania przez Dostawcę usług faktur w formie elektronicznej, c) akceptacja dostarczania im przez Dostawcę usług drogą elektroniczną treści każdej  roponowanej zmiany warunków Umowy abonenckiej, w tym warunków określonych w Cenniku lub regulaminie właściwym dla danej Usługi, na adres poczty elektronicznej określonej w Panelu użytkownika,
 5. W przypadku wybrania usługi o innych parametrach niż dotychczas świadczone Usługi, warunki świadczenia tych Usług zostaną zastąpione ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a zmiana parametrów danej Usługi zostanie wprowadzona od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym została zawarta Umowa abonencka / Aneks do Umowy abonenckiej.
 6. Uczestnik Promocji nie będzie zobowiązany do zwrotu przyznanej ulgi (zwanej również upustem) wynikającej z dotychczas obowiązujących Uczestnika Promocji warunków promocyjnych, pod warunkiem ewentualnej zmiany zestawu pakietów Usług na warunkach Promocji w cenie równej lub wyższej sumie miesięcznych opłat abonamentowych dotychczas świadczonych Usług.
 7. Uczestnik promocji jest zobowiązany do posiadania routera wifi i umieszczenie w swojej nazwie sieci bezprzewodowej SSID informacji polecającej o treści: “Systemia.pl-nazwa sieci”, gdzie w miejscu treści ”…nazwa sieci” użytkownik może umieścić swoją prywatną nazwę. Umieszczenie polecenia w SSID routera nie uprawnia do otrzymania upustu, lecz jest niezbędne do otrzymania upustu w przypadku zgłoszenia się osób z polecenia, które podpiszą Umowę abonencką.
 8. Na podstawie Regulaminu Promocji: a) wprowadza się Cennik Promocji, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji. Opłaty abonamentowe podane w Cenniku Promocji są kwotami brutto. W zakresie nieuregulowanym w Cenniku Promocji obowiązują odpowiednie Cenniki Dostawcy usług.
 9. W Okresie promocyjnym równym okresowi obowiązywania Umowy abonenckiej na Usługi, Uczestnik Promocji będzie płacił za Usługę promocyjną obniżone opłaty abonamentowe określone w Cenniku Promocji (przyznana ulga stanowi kwotę będącą sumą różnicy pomiędzy standardową opłatą abonamentową za każdą z Usług a promocyjną opłatą abonamentową za każdą z Usług miesięcznie) z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku dokonania aktywacji Usługi w okresie od drugiego do piętnastego dnia miesiąca kalendarzowego („Miesiąc aktywacyjny”), promocyjna opłata abonamentowa za Usługę świadczoną w Miesiącu aktywacyjnym stanowi połowę kwoty promocyjnej opłaty abonamentowej, wskazanej w Cenniku Promocji (przyznana ulga w Miesiącu aktywacyjnym stanowi kwotę będącą różnicą pomiędzy połową standardowej opłaty abonamentowej a połową promocyjnej opłaty abonamentowej).
 10. Podwyższenie standardowej miesięcznej opłaty abonamentowej za daną Usługę na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, powoduje podwyższenie promocyjnej opłaty abonamentowej, o kwotę podwyżki opłaty standardowej.
 11. W zakresie nieuregulowanym w Cenniku Promocji obowiązują odpowiednie Cenniki Dostawcy usług.
 12. Uczestnikowi promocji zostaje przyznany rabat w wysokości 5% od kwoty netto opłaty abonamentowej za każdą poleconą przez siebie osobę, która zawrze z Dostawcą Umowę abonamentową i przez okres trwania tej umowy pod warunkiem, że polecona osoba będzie terminowo regulowała zobowiązania.
 13. Przyznane rabaty w ramach Promocji mogą się sumować, aż do osiągnięcia granicznej wartości 80% na co musi się złożyć 16 poleconych osób, które zawrą z Dostawcą usług Umowę abonamentową.
 14. Promocja łączy się z innymi promocjami w kolejności ustalonej przez Dostawcę usług, wyjątkiem jest promocja: “Pakiet Internet + TV”, która nie podlega łączeniu się z Promocją.
 15. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, obowiązują warunki świadczenia Usług przez Dostawcę usług zgodnie z Umową abonencką, Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz odpowiednimi cennikami świadczenia Usług Dostawcy usług. Pojęcia pisane wielką literą, nie zdefiniowane w Regulaminie Promocji, mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
 16. Promocja nie zmusza Uczestnika do podpisania umowy terminowej. Podpisanie umowy terminowej może wyniknąć z uczestnictwa w innej promocji, lub podpisanej umowy.

 

 

Cennik usługi dostępu do internetu do promocji “Poleć Nas”

usługa10 Mb *20 Mb *30 Mb *40 Mb *50 Mb *100 Mb **200 Mb **1 Gb **
jeden polecony52,58 zł61,93 zł72,45 zł88,81 zł116,85 zł52,58 zł61,93 zł72,45 zł
dwóch poleconych49,82 zł58,67 zł68,63 zł84,13 zł110,70 zł49,82 zł58,67 zł68,63 zł
trzech poleconych47,05 zł55,41 zł64,82 zł79,46 zł104,55 zł47,05 zł55,41 zł64,82 zł
czterech poleconych44,28 zł52,15 zł61,01 zł74,78 zł98,40 zł44,28 zł52,15 zł61,01 zł
pięciu poleconych41,51 zł48,89 zł57,20 zł70,11 zł92,25 zł41,51 zł48,89 zł57,20 zł
sześciu poleconych38,75 zł45,63 zł53,38 zł65,44 zł86,10 zł38,75 zł45,63 zł53,38 zł
siedmiu poleconych35,98 zł42,37 zł49,57 zł60,76 zł79,95 zł35,98 zł42,37 zł49,57 zł
ośmiu poleconych33,21 zł39,11 zł45,76 zł56,09 zł73,80 zł33,21 zł39,11 zł45,76 zł
dziewięciu poleconych30,44 zł35,85 zł41,94 zł51,41 zł67,65 zł30,44 zł35,85 zł41,94 zł
dziesięciu poleconych27,68 zł32,60 zł38,13 zł46,74 zł61,50 zł27,68 zł32,60 zł38,13 zł
jedenastu poleconych24,91 zł29,34 zł34,32 zł42,07 zł55,35 zł24,91 zł29,34 zł34,32 zł
dwunastu poleconych22,14 zł26,08 zł30,50 zł37,39 zł49,20 zł22,14 zł26,08 zł30,50 zł
trzynastu poleconych19,37 zł22,82 zł26,69 zł32,72 zł43,05 zł19,37 zł22,82 zł26,69 zł
czternastu poleconych16,61 zł19,56 zł22,88 zł28,04 zł36,90 zł16,61 zł19,56 zł22,88 zł
piętnastu poleconych13,84 zł16,30 zł19,07 zł23,37 zł30,75 zł13,84 zł16,30 zł19,07 zł
szesnastu poleconych11,07 zł13,04 zł15,25 zł18,70 zł24,60 zł11,07 zł13,04 zł15,25 zł

* Internet dostarczany w technologi radiowej. ** Internet dostarczany w technologi światłowodowej

 

Opłaty dodatkowe

l.p.usługakwota bruttojednorazowy upust bruttokwota po upuście brutto
1opłata aktywacyjna za uruchomienie świadczenia usługi300,00 zł299,00 zł1,00 zł
2opłata za sprzedaż routera 4xLAN 100Mb/s + WiFi N149,00 zł-149,00 zł
3opłata za sprzedaż routera 4xLAN 1Gb/s + WiFi N + IPTV179,00 zł-179,00 zł
4opłata za dzierżawę routera Fibrain - tylko w promocji: Pakiety5 zł / miesiąc-5 zł / miesiąc
 1. Uzyskanie dostępu do usługi możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania technicznych możliwości świadczenia wybranej opcji usługi we wskazanej lokalizacji.
 2. Podane w cenniku przepływności upload i download są wartościami maksymalnymi. Uzyskanie zamówionej maksymalnej przepływności łącza wskazanej w cenniku uzależnione jest od rodzaju używanego przez Abonenta Wyposażenia dodatkowego, a także czynników faktycznych takich jak, pogoda, czy też istnienie przeszkód terenowych osłabiających sygnał docierający do Abonenta. Każda z usług posiada gwarantowane minima, które są określone w Mb/s jak następuje: 1. (4/1), 2. (5,6/1,4), 3. (7,2/1,8), 4. (8,8/2,2), 5. (10,4/2,6) 6. (50,10), 7. (100/20), 8. (200/40).
 3. Opłata dotyczy Terminali abonenckich podłączonych bezpośrednio do Wyposażenia dodatkowego Dostawcy usług.

Cennik obowiązuje od: 1 grudnia 2014 roku.

Cennik podaje kwoty brutto.