Promocja Samostart

Samostart rabatuje Twój abonament bezterminowo o określoną kwotę dzięki czemu można już korzystać z najniższego abonamentu za 39,90 zł brutto przy umowie na czas nieokreślony. Nieodłącznym warunkiem skorzystania z promocji jest opłacenie jednorazowej opłaty podłączeniowej.

Na stronie z mapą zasięgu po kliknięciu w odpowiednią miejscowość można sprawdzić gdzie dana promocja obowiązuje. Sposób łączenia się tej promocji z innymi można odnaleźć na stronie ze spisem promocji.

 

samostart_new

 

Regulamin Promocji Samostart

 1. Organizatorem promocji „Samostart” (dalej „Promocja”) jest: spółka Systemia.pl Sp. z o.o. (dalej Dostawca usług lub Operator).
 2. Akcja promocyjna trwa od 01 listopada 2014 roku do odwołania.
 3. Promocja skierowana jest do przyszłych Abonentów Operatora, którzy nie będą zalegać z opłatami wobec Dostawcy usług oraz nie skorzystają z promocji “Pakiet Internet + TV”
 4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest: a) posiadanie numeru ID, który zostaje nadany każdemu użytkownikowi usługi Internet, który zawarł z Dostawcą usług Umowę abonencką na dostęp do Internetu, b) zaakceptowanie wystawiania i przesyłania przez Dostawcę usług faktur w formie elektronicznej, c) akceptacja dostarczania im przez Dostawcę usług drogą elektroniczną treści każdej  proponowanej zmiany warunków Umowy abonenckiej, w tym warunków określonych w Cenniku lub regulaminie właściwym dla danej Usługi, na adres poczty elektronicznej określonej w Panelu użytkownika,
 5. W przypadku wybrania usługi o innych parametrach niż dotychczas świadczone Usługi, warunki świadczenia tych Usług zostaną zastąpione ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a zmiana parametrów danej Usługi zostanie wprowadzona od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym została zawarta Umowa abonencka / Aneks do Umowy abonenckiej.
 6. Uczestnik Promocji nie będzie zobowiązany do zwrotu przyznanej ulgi (zwanej również upustem) wynikającej z dotychczas obowiązujących Uczestnika Promocji warunków promocyjnych, pod warunkiem ewentualnej zmiany zestawu pakietów Usług na warunkach Promocji w cenie równej lub wyższej sumie miesięcznych opłat abonamentowych dotychczas świadczonych Usług.
 7. Na podstawie Regulaminu Promocji: a) wprowadza się Cennik Promocji, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji. Opłaty abonamentowe podane w Cenniku Promocji są kwotami brutto. b) W zakresie nieuregulowanym w Cenniku Promocji obowiązują odpowiednie Cenniki Dostawcy usług.
 8. W Okresie promocyjnym ustalonym bezterminowo od momentu obowiązywania Umowy abonenckiej i uiszczeniu pełnej opłaty aktywacyjnej na Usługi, Uczestnik Promocji będzie płacił za Usługę promocyjną obniżone opłaty abonamentowe określone w Cenniku Promocji (przyznana ulga stanowi kwotę będącą sumą różnicy pomiędzy standardową opłatą abonamentową za każdą z Usług a promocyjną opłatą abonamentową za każdą z Usług miesięcznie) z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku dokonania aktywacji Usługi w okresie od drugiego do piętnastego dnia miesiąca kalendarzowego („Miesiąc aktywacyjny”), promocyjna opłata abonamentowa za Usługę świadczoną w Miesiącu aktywacyjnym stanowi połowę kwoty promocyjnej opłaty abonamentowej, wskazanej w Cenniku Promocji (przyznana ulga w Miesiącu aktywacyjnym stanowi kwotę będącą różnicą pomiędzy połową standardowej opłaty abonamentowej a połową promocyjnej opłaty abonamentowej).
 9. Podwyższenie standardowej miesięcznej opłaty abonamentowej za daną Usługę na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, powoduje podwyższenie promocyjnej opłaty abonamentowej, o kwotę podwyżki opłaty standardowej.
 10. W zakresie nieuregulowanym w Cenniku Promocji obowiązują odpowiednie Cenniki Dostawcy usług.
 11. Uczestnikowi promocji zostaje przyznany bezterminowy upust w wysokości określonej w cenniku od kwoty netto opłaty abonamentowej w zamian na samodzielne opłacenie kosztów aktywacyjnych usługi.
 12. Promocja łączy się z innymi promocjami w kolejności ustalonej przez Dostawcę usług, wyjątkiem jest promocja: “Pakiet Internet + TV”, która nie podlega łączeniu się z Promocją.
 13. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, obowiązują warunki świadczenia Usług przez Dostawcę usług zgodnie z Umową abonencką, Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz odpowiednimi cennikami świadczenia Usług Dostawcy usług. Pojęcia pisane wielką literą, nie zdefiniowane w Regulaminie Promocji, mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

 

Cennik dla Promocji Samostart – Opłaty abonamentowe

l.p.usługadownloaduploadmiesięczna opłata
brutto
miesięczna opłata
po upuście z promocji
“Dobra Cena” brutto
kwota miesięcznego
upustu
miesięczna opłata
po upuście z promocji
"Samostart” brutto
15 Mb *4 Mb/s1 Mb/s55,35 złbrak15,45 zł39,90 zł
27Mb *5,6 Mb/s1,4 Mb/s65,19 złbrak15,29 zł49,90 zł
39 Mb *7,2 Mb/s1,8 Mb/s76,26 złbrak16,36 zł59,90 zł
411 Mb *8,8 Mb/s2,2 Mb/s93,48 złbrak18,58 zł74,90 zł
513 Mb*10,4 Mb/s2,6 Mb/s123,00 złbrak23,10 zł99,90 zł
610 Mb **10 Mb/s2 Mb/s110,70 zł55,35 zł15,45 zł39,90 zł
720 Mb **20 Mb/s4 Mb/s130,38 zł65,19 zł15,29 zł49,90 zł
830 Mb **30 Mb/s6 Mb/s152,52 zł76,26 zł16,36 zł59,90 zł
930 Mb ****30 Mb/s6 Mb/s152,52 zł59,90 zł20,00 zł39,90 zł
1040 Mb **40 Mb/s8 Mb/s186,96 zł93,48 zł18,58 zł74,90 zł
1150 Mb **50 Mb/s10 Mb/s246,00 zł123,00 zł23,10 zł99,90 zł
1260 Mb ****60 Mb/s12 Mb/s280,00 zł69,90 zł20,00 zł49,90 zł
1390 Mb ****90 Mb/s18 Mb/s310,00 zł79,90 zł20,00 zł59,90 zł
14100 Mb ***100 Mb/s20 Mb/s356,70 zł55,35 zł15,45 zł39,90 zł
15120 Mb ****120 Mb/s24 Mb/s380,00 zł89,90 zł20,00 zł69,90 zł
16150 Mb ****150 Mb/s30 Mb/s400,00 zł123,00 zł20,00 zł103,00 zł
17200 Mb ***200 Mb/s40 Mb/s376,38 zł65,19 zł15,29 zł49,90 zł
181 Gb ***1 Gb/s200 Mb/s398,52 zł76,26 zł16,36 zł59,90 zł

*Internet dostarczany w technice radiowej “A”,

** Internet dostarczany w technice radiowej “N”,

*** Internet dostarczany w technice światłowodowej,

**** Internet dostarczany w technice radiowej “AC”.

Opłaty dodatkowe

l.p.usługakwota bruttojednorazowy upust bruttokwota po upuście brutto
1opłata aktywacyjna za uruchomienie świadczenia usługi300,00 zł1,00 zł299,00 zł
2opłata za sprzedaż routera 4xLAN 100Mb/s + WiFi N149,00 zł-149,00 zł
3opłata za sprzedaż routera 4xLAN 1Gb/s + WiFi N + IPTV179,00 zł-179,00 zł
4opłata za dzierżawę routera5 zł / miesiąc-5 zł / miesiąc
 1. Uzyskanie dostępu do usługi możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania technicznych możliwości świadczenia wybranej opcji usługi we wskazanej lokalizacji.
 2. Podane w cenniku przepływności upload i download są wartościami maksymalnymi. Uzyskanie zamówionej maksymalnej przepływności łącza wskazanej w cenniku uzależnione jest od rodzaju używanego przez Abonenta Wyposażenia dodatkowego, a także czynników faktycznych takich jak, pogoda, czy też istnienie przeszkód terenowych osłabiających sygnał docierający do Abonenta. Każda z usług posiada gwarantowane minima, które są określone w Mb/s jak następuje: 1. (4/1), 2. (5,6/1,4), 3. (7,2/1,8), 4. (8,8/2,2), 5. (10,4/2,6) 6. (50,10), 7. (100/20), 8. (200/40).
 3. Opłata dotyczy Terminali abonenckich podłączonych bezpośrednio do Wyposażenia dodatkowego Dostawcy usług.

Cennik obowiązuje od: 1 grudnia 2014 roku.

Cennik podaje kwoty brutto.