Umowa na dostęp do Internetu

miejscowość, data i numer zlecenia: …………………………………………………………

UMOWA ABONENCKA

Zawarta pomiędzy: Systemia.pl Sp. z o.o., ul. Błażeja 6f/45, 61-608 Poznań, SR w Poznaniu, XXI Wydział Gosp. KRS 0000295282,
NIP: 7773030567, Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, tel. 515-255-114, reprezentowaną przez Dariusz Polaczyk – prezes zarządu, zwanym dalej Dostawcą, a osobą lub firmą:
imię i nazwisko:
adres:
pesel i nr dowodu:
telefon autoryzacyjny:
e-mail autoryzacyjny:
adres świadczenia usługi:
(jeśli inny)
adres korespondencyjny:
(jeśli inny)
nazwa usługi / data aktywacji:
aktywowane promocje:
(skreślić nie aktywne)
“DOBRA CENA”, “POLEĆ NAS”, “LEPSZE JUTRO”, “SAMOSTART”, “ZAPŁAĆ Z GÓRY”, “INTERNET+TV”
pokwitowanie odbioru urządzenia odbiorczego o wartości 650 zł netto:
informacje i wyposażenie dodatkowe

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej Umowy abonenckiej jest świadczenie przez Dostawcę usług na rzecz Abonenta Usług. Dostawca usług świadczy w szczególności usługi dostarczania drogą kablową programów radiowych i telewizyjnych, usługi dostępu do sieci Internet, usługi głosowe, usługi
telefonii mobilnej oraz usługi bezprzewodowe. Szczegółowy zakres Usług oraz pakiety taryfowe, z których korzysta Abonent, określone są powyżej.
2. Dostawca usług zobowiązuje się świadczyć Usługi na zasadach określonych w: a) umowie abonenckiej, b) regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (dalej „Regulamin”) – w przypadku wszystkich Usług c) cenniku.
3. Zamawiający składa u Dostawcy usług pisemne Zamówienie na Usługi, w tym pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje Usługi chyba, że Dostawca usług zwolni Zamawiającego z tego obowiązku. W zakresie określonym w § 2, Abonent, którego Umowa abonencka przewiduje możliwość korzystania z możliwości Dostępów, może złożyć Zamówienie na Usługi, w tym pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje Usługi, za pośrednictwem autoryzowanego adresu e-mail, numeru telefonu, lub bezpośrednio w Biurze Obslugi Abonenta.
4. W przypadku zamówienia Usługi świadczonej na warunkach promocji:
a) Regulamin promocji stanowi integralną część Umowy abonenckiej, b) Regulamin promocji określa wysokość ulgi przyznanej Abonentowi,
5. W przypadku zawarcia Umowy abonenckiej związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania Umowy abonenckiej przez Abonenta lub przez Dostawcę usług z winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki Umowa abonencka
została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez Abonenta będącego konsumentem
Umowy abonenckiej przed rozpoczęciem świadczenia Usług, chyba że przedmiotem ulgi jest Wyposażenie dodatkowe lub inne telekomunikacyjne urządzenie końcowe.
6. Abonent oświadcza, że posiada tytuł prawny do Lokalu, w którym znajduje się zakończenie sieci.

§ 2.

Korzystanie z Dostępów
1. Dostawca usług umożliwia uzyskanie informacji o Usługach świadczonych na rzecz Abonenta, dostępnych Usługach Dostawcy usług oraz składanie dyspozycji za pośrednictwem Dostępów, w tym składanie Zamówień, w sposób określony w niniejszej Umowie abonenckiej
i Instrukcji korzystania z Dostępów. Możliwość korzystania z Dostępów dotyczy wszystkich umów abonenckich, których stroną jest Abonent oraz Dostawca usług.
2. Abonent oświadcza, iż zapoznał się z Instrukcją korzystania z Dostępów oraz akceptuje wszystkie jej postanowienia, w tym skutki złożenia dyspozycji za pośrednictwem Dostępów.
3. Aktualny zakres i opis operacji możliwych do wykonania za pośrednictwem Dostępów jest dostępny na stronie internetowej Dostawcy usług i w Biurze Obsługi Abonenta.
4. Dostępy zostały zdefiniowane w Instrukcji korzystania z Dostępów.
5. Abonent nie może podważać autentyczności dyspozycji i oświadczeń prawidłowo uwierzytelnionych autoryzowanym adresem e-mail, lub autoryzowanym numerem telefonu. Dyspozycje i oświadczenia złożone przez osoby posługujące autoryzowanymi sposobami dostępu Abonenta wywołują wynikające z nich skutki dla Abonenta. Abonent upoważnia Dostawcę usług do naliczania należności z tytułu złożonych dyspozycji za pośrednictwem Dostępów zgodnie z właściwym Cennikiem.
6. Abonent wyraża zgodę na wykorzystywanie przed sądami nagrań rozmów lub wydruków z systemu Dostawcy usług potwierdzających dyspozycje złożone przez Abonenta zgodnie z Instrukcją korzystania z Dostępów, jako dowodów faktów z nich wynikających. Powyższe nie
wyklucza przedstawienia dowodów przeciwnych.
7. Zmiana adresu e-mail i numeru telefonu jest możliwe wyłącznie na warunkach i przypadkach określonych w Instrukcji korzystania z Dostępów i nie stanowi zmiany Umowy abonenckiej.

§ 3.

E-FAKTURY dostępne są wyłącznie razem z możliwością korzystania z Dostępów
1. Akceptacja wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej dotyczy wszystkich umów abonenckich, których stroną jest Abonent oraz Dostawca usług.
2. Faktury będą wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu, w którym Abonent dokonał akceptacji.
3. Abonent może cofnąć akceptację wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. Cofnięcie akceptacji wymaga zachowania formy pisemnej lub formy elektronicznej. W przypadku cofnięcia akceptacji przez Abonenta, Dostawca usług traci prawo do wystawiania i przesyłania
faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od Abonenta o wycofaniu akceptacji.
4. Abonent wyraża zgodę na archiwizowanie przez Dostawcę usług faktur elektronicznych. Faktury elektroniczne będą archiwizowane w panelu użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku rezygnacji z korzystania z panelu użytkownika Abonent zobowiązany będzie we własnym zakresie do przechowywania wszystkich wystawionych przez Dostawcę usług faktur. Faktury przesłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez Abonenta w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres ich przechowywania.

§ 4.

1. Abonent oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z regulaminem, Cennikiem oraz regulaminem promocji właściwymi dla zamówionej Usługi. Aktualna treść regulaminów i Cenników stanowi załącznik do Umowy abonenckiej..
2. Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za świadczone Usługi zgodnie z właściwym Cennikiem oraz przestrzegania odnoszących się do Usług świadczonych Abonentowi postanowień Regulaminu, Regulaminu Świadczenia Usług Bezprzewodowych. Opłata abonamentowa za świadczone Usługi obejmuje: a) możliwość korzystania z Usług przypisanych w Cenniku do danej opłaty abonamentowej; b) obsługę serwisową, z wyłączeniem usług serwisowych dodatkowo płatnych oraz obsługi nieuzasadnionych wezwań.
3. Katalog Usług Dostawcy usług oraz ich charakterystyka zostały zawarte w odpowiednich Cennikach.
4. Aktualne Cenniki (określające również koszty usług serwisowych) oraz Regulaminy dostępne są w Biurach Obsługi Abonenta oraz na stronie internetowej Dostawcy usług.
5. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszej Umowie abonenckiej, mają znaczenie określone w Regulaminie, lub Instrukcji korzystania z Dostępów
6. W przypadku braku przyłączenia do sieci Dostawcy usług lub aktywacji Usługi w terminie określonym powyżej w Umowie abonenckiej, Umowa abonencka w zakresie nieaktywowanej Usługi automatycznie wygasa, o ile Strony niniejszej Umowy abonenckiej na piśmie nie postanowią inaczej.
7. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

§ 5.

W zakresie nieuregulowanym w Umowie abonenckiej postanowienia obejmujące: a) sposoby dokonywania płatności; b) ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionego Abonentowi przez Dostawcę usług Wyposażenia dodatkowego lub innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, o ile zostały one wprowadzone przez Dostawcę usług lub na jego zlecenie; c) dane dotyczące funkcjonalności świadczonej Usługi obejmujące informacje: – czy zapewniane są połączenia z numerami alarmowymi, – czy gromadzone są dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie, – o wszelkich ograniczeniach w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych, d) o wszelkich ograniczeniach w dostępie lub korzystaniu z Usług i aplikacji, d) o procedurach wprowadzonych przez Dostawcę usług w celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, wraz z informacją o ich wpływie na jakość świadczonych Usług, e) o działaniach, jakie Dostawca usług jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i Usług; f) dane dotyczące jakości Usług, w szczególności minimalne oferowane poziomy jakości Usług, w tym czas wstępnego przyłączenia, a także inne parametry jakości Usług, jeżeli zostały określone przez Prezesa UKE w decyzji o określeniu jakości usług; g) zakres usług serwisowych oraz sposoby kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą; h) zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy abonenckiej, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, w szczególności w przypadku gdy nie został osiągnięty określony w Umowie abonenckiej poziom jakości świadczonej Usługi; i) zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji; j) informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów; k) zasady umieszczenia danych Abonenta w spisie abonentów w przypadku Umowy abonenckiej dotyczącej świadczenia Usług głosowych; l) sposób przekazywania Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych; m) wszelkie opłaty należne w momencie rozwiązania Umowy abonenckiej, w tym warunki zwrotu Wyposażenia dodatkowego ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić, – zawarte są w Regulaminie Świadczenia Usług.

§ 6.

1. Dostawca usług: a) doręcza Abonentowi na piśmie treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy abonenckiej, b) doręcza Abonentowi na piśmie oraz podaje do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy abonenckiej określonych w regulaminie właściwym dla zamówionej Usługi, – z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE.
2. Abonent nie później niż do dnia wejścia w życie zmian warunków Umowy abonenckiej, o których mowa w ust. 1, ma prawo doręczyć Dostawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.
3. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy abonenckiej, o którym mowa w ust. 2, Dostawcy usług nie przysługuje zwrot przyznanej Abonentowi ulgi.
4. Postanowienia ust. 3 nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa albo z usunięcia niedozwolonych postanowień umownych lub z decyzji Prezesa UKE określającej minimalne wymogi jakości usług.
5. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku akceptacji zmian, Umowa abonencka ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zmianę.
6. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy abonenckiej określonych w Regulaminie właściwym dla zamówionej Usługi wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent powinien zostaje poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie. W takim przypadku do wypowiedzenia Umowy abonenckiej nie stosuje się postanowienia ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 7.

1. W czasie trwania Umowy abonenckiej Abonent, który nie zalega z opłatami wobec Dostawcy usług, może wystąpić o zmianę Usług świadczonych Abonentowi pisemnym wnioskiem lub w inny sposób dopuszczony przez Dostawcę usług.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być złożony do 20 dnia miesiąca kalendarzowego i będzie skutkować od początku kolejnego miesiąca kalendarzowego.
3. W przypadku, kiedy wystąpienie o zmianę Usług świadczonych Abonentowi następuje w inny sposób niż pisemnym wnioskiem, Dostawca usług może określić inny termin składania lub realizacji wniosku.
4. Wniosek, o którym mowa w ust.1, zostanie uwzględniony pod warunkiem istnienia technicznych możliwości świadczenia nowego zakresu usług.
5. Jeżeli zmiana Usług świadczonych Abonentowi powoduje zaprzestanie korzystania z Usługi, z którą wiąże się używanie Wyposażenia dodatkowego, Abonent zobowiązany jest do zwrotu tego Wyposażenia dodatkowego. Postanowienia § 23 ust. 1-7 Regulaminu albo § 20 ust. 2 i § 22 Regulaminu Świadczenia Usług Bezprzewodowych stosuje się odpowiednio.
6. Dostawca usług może umożliwić Abonentowi zmianę warunków Umowy abonenckiej, w zakresie: a) świadczonych Usług ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową, b) okresu, na jaki została zawarta Umowa abonencka w tym minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych, c) pakietu taryfowego, d) sposobu składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje Usług, e) okresu rozliczeniowego – za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności za pomocą Dostępów. W takim wypadku Dostawca usług utrwali oświadczenie Abonenta złożone w sposób określony w zdaniu pierwszym i będzie przechowywać je do końca obowiązywania Umowy abonenckiej na zmienionych warunkach i udostępniać jego treść Abonentowi na jego
żądanie, zgłoszone w szczególności w trakcie postępowania reklamacyjnego. W przypadku zmiany warunków Umowy abonenckiej dokonanej telefonicznie Dostawca usług utrwala całą rozmowę. Jednocześnie Dostawca usług obowiązany jest do potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia
oświadczenia o zmianie warunków Umowy abonenckiej oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian w terminie ustalonym z Abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków
Umowy abonenckiej, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7. Abonentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy abonenckiej, o którym mowa w ust. 6, jeżeli Dostawca usług, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie Usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy abonenckiej.
7a. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6, Dostawca usług dostarcza drogą elektroniczną za pomocą środka porozumiewania się na odległość, w szczególności za pomocą Dostępów. Potwierdzenie powinno zawierać: a) treść zmiany warunków Umowy abonenckiej dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w przypadku, gdy treść zmiany ze względu na jej objętość utrudniać będzie Abonentowi zapoznanie się z nią – odesłanie do miejsca na stronie internetowej Dostawcy usług, gdzie Abonent może się z nią zapoznać; b) informację o złożeniu przez Abonenta oświadczenia o zmianie warunków Umowy abonenckiej oraz jej zakresie i terminie wprowadzenia tych zmian.W przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia w sposób określony powyżej lub na żądanie Abonenta Dostawca usług dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej.
8. W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy abonenckiej oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 6, termin, w którym Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy abonenckiej, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy abonenckiej. Jeżeli jednak Abonent po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 10 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia.
9. Do zmiany warunków Umowy abonenckiej w trybie opisanym w niniejszym paragrafie, nie stosuje się § 6 Umowy abonenckiej.

§ 8.

1. Umowa abonencka zostaje zawarta na czas………………………………………., a w przypadku, gdy Strony wiąże regulamin promocji związany z przyznaniem Abonentowi ulgi (zwanej także upustem) – może zostać zawarta na czas oznaczony. W ostatnim przypadku okres trwania Umowy abonenckiej w zakresie Usługi objętej danym regulaminem promocji jest równy wskazanemu w tym regulaminie promocji okresowi, w którym Dostawcy usług przysługuje roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez Dostawcę usług z winy Abonenta, w wysokości określonej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa („okres przywiązania”). Po upływie okresu przywiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowę abonencka w zakresie danej Usługi uważa się za zawartą na czas nieoznaczony.
2. Umowa abonencka może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. W przypadku, gdy Umowa abonencka została zawarta poza Biurem Obsługi Abonenta lub na odległość, Abonent może od niej odstąpić w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy abonenckiej składając Dostawcy usług pisemne oświadczenie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie przez Abonenta od Umowy abonenckiej w powyższym trybie wywołuje taki skutek, jakby Umowa abonencka nie została zawarta. Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy abonenckiej odrębnie w stosunku do każdej zamówionej Usługi. Prawo do odstąpienia od Umowy abonenckiej zawartej na odległość nie przysługuje, w przypadku, gdy Dostawca usług za zgodą Abonenta rozpoczął świadczenie danej Usługi.
4. W zakresie uregulowanym niniejszą Umową abonencką tracą moc postanowienia innych umów zawartych pomiędzy Stronami. Jednakże pozostają w mocy, o ile nie zostały zmienione, postanowienia poprzednich umów dotyczące warunków użytkowania Urządzeń lub Wyposażenia dodatkowego przekazanego Abonentowi przez Dostawcę usług, postanowienia dotyczące parametrów i funkcjonalności świadczonych Usług, postanowienia dotyczące korzystania z Dostępów i e – faktur oraz regulaminy promocji.

§ 9.

1. Konto poczty elektronicznej stanowiące drogę porozumiewania się Stron, określone zostanie przy podpisywaniu niniejszej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie abonenckiej, Regulaminie, lub wiążących Strony regulaminach promocji i właściwych Cennikach stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
3. Umowę abonencką sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

 

………………………………………………                                                                                                                                                                     ………………………………………………
data i czytelny podpis abonenta                                                                                                                                                           data i podpis przedstawiciela Dostawcy usług

 

 

Zapoznaj się również z regulaminem dostępu do internetu.