Promocja Zapłać z Góry

Dla płacących z Góry kolejne 5% rabatu do comiesięcznego abonamentu. Wystarczy zapłacić za rok z góry.

Na stronie z mapą zasięgu po kliknięciu w odpowiednią miejscowość można sprawdzić gdzie dana promocja obowiązuje. Sposób łączenia się tej promocji z innymi można odnaleźć na stronie ze spisem promocji.

Panoramic view of the mountain peaks of the Tatra mountains

 

Regulamin Promocji Zapłać z Góry

 1.  Organizatorem promocji Zapłać z Góry (dalej „Promocja”) jest: spółka Systemia.pl Sp. z o.o. (dalej Dostawca usług lub Operator).
 2. Akcja promocyjna trwa od 01 listopada 2014 roku do odwołania.
 3. Promocja skierowana jest do Abonentów Operatora, którzy nie posiadają zaległości płatniczych wobec Dostawcy usług.
 4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest: a) posiadanie numeru ID, który zostaje nadany każdemu użytkownikowi usługi Internet, który zawarł z Dostawcą usług Umowę abonecką na dostep do Internetu, b) zaakceptowanie wystawiania i przesyłania przez Dostawcę usług faktur w formie elektronicznej, c) akceptacja dostarczania im przez Dostawcę usług drogą elektroniczną treści każdej  proponowanej zmiany warunków Umowy abonenckiej, w tym warunków określonych w Cenniku lub regulaminie właściwym dla danej Usługi, na adres poczty elektronicznej określonej w Panelu użytkownika,
 5. W przypadku wybrania usługi o innych parametrach niż dotychczas świadczone Usługi, warunki świadczenia tych Usług zostaną zastąpione ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a zmiana parametrów danej Usługi zostanie wprowadzona od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym została zawarta Umowa abonencka / Aneks do Umowy abonenckiej.
 6. Uczestnik Promocji nie będzie zobowiązany do zwrotu przyznanej ulgi (zwanej również upustem) wynikającej z dotychczas obowiązujących Uczestnika Promocji warunków promocyjnych, pod warunkiem ewentualnej zmiany zestawu pakietów Usług na warunkach Promocji w cenie równej lub wyższej sumie miesięcznych opłat abonamentowych dotychczas świadczonych Usług.
 7. Uczestnik promocji jest zobowiązany do zgłoszenia chęci opłacenia 12 abonamentów z góry, po czym Dostawca usług wystawia fakturę, którą Uczestnik opłaca we wskazanym terminie. Na fakturze jest naliczona ulga w wysokości  5% wartości kwoty netto.
 8. Na podstawie Regulaminu Promocji: a) wprowadza się Cennik Promocji, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji. Opłaty abonamentowe podane w Cenniku Promocji są kwotami brutto. W zakresie nieuregulowanym w Cenniku Promocji obowiązują odpowiednie Cenniki Dostawcy usług.
 9. Podwyższenie standardowej miesięcznej opłaty abonamentowej za daną Usługę na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, nie powoduje podwyższenie promocyjnej opłaty abonamentowej, o kwotę podwyżki opłaty standardowej.
 10. W zakresie nieuregulowanym w Cenniku Promocji obowiązują odpowiednie Cenniki Dostawcy usług.
 11. W przypadku skorzystania z Promocji uczestnik może wypowiedzieć umowę i zażądać zwrotu środków za niewykorzystane okresy z uwzględnieniem terminu wypowiedzenia umowy 30 dni i zwrotem przyznanego upustu.
 12. Promocja łączy się z innymi promocjami w kolejności ustalonej przez Dostawcę usług.
 13. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, obowiązują warunki świadczenia Usług przez Dostawcę usług zgodnie z Umową abonencką, Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz odpowiednimi cennikami świadczenia Usług Dostawcy usług. Pojęcia pisane wielką literą, nie zdefiniowane w Regulaminie Promocji, mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.
 14. Promocja nie zmusza Uczestnika do podpisania umowy terminowej. Podpisanie umowy terminowej może wyniknąć z uczestnictwa w innej promocji, lub podpisanej umowy.

 

Cennik dla Promocji Zapłać z Góry – Opłaty abonamentowe

l.p.usługadownloaduploadmiesięczna opłata bruttomiesięczna opłata po upuście z promocji “Dobra Cena” bruttokwota rocznego upusturoczna opłata po upuście z promocji “Zapłać z Góry” brutto
110 Mb *10 Mb/s2 Mb/s110,70 zł55,35 zł33,21 zł630,99 zł
220 Mb *20 Mb/s4 Mb/s130,38 zł65,19 zł39,11 zł743,17 zł
330 Mb *30 Mb/s6 Mb/s152,52 zł76,26 zł45,76 zł869,36 zł
440 Mb *40 Mb/s8 Mb/s186,96 zł93,48 zł56,09 zł1 065,67 zł
550 Mb *50 Mb/s10 Mb/s246,00 zł123,00 zł73,80 zł1 402,00 zł
6100 Mb **100 Mb/s20 Mb/s356,70 zł55,35 zł33,21 zł630,99 zł
7200 Mb **200 Mb/s40 Mb/s376,38 zł65,19 zł39,11 zł743,17 zł
81 Gb **1 Gb/s200 Mb/s398,52 zł76,26 zł45,76 zł869,36 zł

* Internet dostarczany w technologi radiowej. ** Internet dostarczany w technologi światłowodowej

 

Opłaty dodatkowe

l.p.usługakwota bruttojednorazowy upust bruttokwota po upuście brutto
1opłata aktywacyjna za uruchomienie świadczenia usługi300,00 zł299,00 zł1,00 zł
2opłata za sprzedaż routera 4xLAN 100Mb/s + WiFi N149,00 zł-149,00 zł
3opłata za sprzedaż routera 4xLAN 1Gb/s + WiFi N + IPTV179,00 zł-179,00 zł
4opłata za dzierżawę routera Fibrain - tylko w promocji: Pakiety5 zł / miesiąc-5 zł / miesiąc
 1. Uzyskanie dostępu do usługi możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania technicznych możliwości świadczenia wybranej opcji usługi we wskazanej lokalizacji.
 2. Podane w cenniku przepływności upload i download są wartościami maksymalnymi. Uzyskanie zamówionej maksymalnej przepływności łącza wskazanej w cenniku uzależnione jest od rodzaju używanego przez Abonenta Wyposażenia dodatkowego, a także czynników faktycznych takich jak, pogoda, czy też istnienie przeszkód terenowych osłabiających sygnał docierający do Abonenta. Każda z usług posiada gwarantowane minima, które są określone w Mb/s jak następuje: 1. (4/1), 2. (5,6/1,4), 3. (7,2/1,8), 4. (8,8/2,2), 5. (10,4/2,6) 6. (50,10), 7. (100/20), 8. (200/40).
 3. Opłata dotyczy Terminali abonenckich podłączonych bezpośrednio do Wyposażenia dodatkowego Dostawcy usług.

Cennik obowiązuje od: 1 grudnia 2014 roku.

Cennik podaje kwoty brutto.