Poniżej możesz zapoznać się z wzorem umowy dotyczącej usługi telewizji, którą podpisujemy z naszymi użytkownikami.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEWIZYJNYCH NR: …………………………………………………….

Zawarta dnia ………………………..  roku, pomiędzy:

Imię i Nazwisko:………………………………………………PESEL: ……………………………………………………………………Seria i numer dowodu osobistego:…………………………………………………………Telefon komórkowy:   …………………………………………zamieszkałym:              ulica: ………………………………….                                                                          nr domu: ……….                                                                   nr mieszkania:…..miejscowość:……………. `                                                                                 kod pocztowy: ………….                                                      miasto:……………..adres instalacji:   ulica: ul.  ………………………………….                                                          nr domu:…………                                                                     nr mieszkania:………..miejscowość:…………                                                                              kod pocztowy: ……………                                                         miasto: …………………

Zwanym w dalszej części Umowy Abonentem,

 a:

Systemia.pl Sp. z o.o.z  siedzibą w Poznaniu, ul. Karpia 21azarejestrowaną w Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczypod numerem KRS 0000295282NIP: 777-303-05-67
REGON: 300723210zwaną w dalszej części Umowy Systemia.plorazPolska Telewizja Szerokopasmowa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nabycińskiej 19, 53-677 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000497167, kapitał zakładowy: 5.000 PLN, NIP: 8971796371, zwaną dalej PTSZ w zakresie świadczenia usługi Platformy Cyfrowej w zakresie pakietu LUZ  HD

zwane w dalszej części Umowy łącznie Dostawcą usług,


OŚWIADCZENIEAbonent oświadcza, że zapoznał się z Cennikiem oraz akceptuje Regulamin Świadczenia Usługi Telewizja Cyfrowa świadczonej przez Dostawcę usług……………………………………Data i podpis Abonenta
 1. USŁUGI
 1. Na podstawie niniejszej Umowy Dostawca usług zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia na rzecz Abonenta w podanej lokalizacji usługi TELEWIZJI CYFROWEJ w pakiecie: Pakiet……………………………..  który zawiera spis kanałów gwarantowanych.
 2. Na podstawie niniejszej Umowy Dostawca usług zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia na rzecz Abonenta w podanej lokalizacji usługi HOMS w pakiecie: ………………………………………………………………………………
 3. Na podstawie niniejszej Umowy Dostawca usług zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia na rzecz Abonenta w podanej lokalizacji Usług Dodatkowych określonych w Cenniku ………………………………………………………..

Dostawca Usług zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Abonenta Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Umowie Abonenckiej, Regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (zwanym dalej „Regulaminem”) oraz Cenniku usług (zwanym dalej „Cennikiem”). W przypadku wprowadzenia przez Dostawcę Usług dodatkowych regulaminów dotyczących świadczonych Usług, w tym związanych z akcjami promocyjnymi, z których korzysta Abonent, Usługi świadczone są z uwzględnieniem postanowień ww. regulaminów.

 1. Regulamin zawiera postanowienia dotyczące w szczególności:
  1. sposobu składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje Usługi;
  2. sposobów dokonywania płatności; 
  3. Okresu Rozliczeniowego; 
  4. ograniczeń w zakresie korzystania z udostępnionych Abonentowi przez Dostawcę Usług Urządzeń Końcowych,
  5. danych dotyczących funkcjonalności Usługi obejmujących informacje czy zapewniane są połączenia z numerami alarmowymi, czy gromadzone są dane o lokalizacji  Urządzenia Końcowego, z którego wykonywane jest połączenie, o wszelkich ograniczeniach w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych, o wszelkich ograniczeniach w dostępie lub korzystaniu z Usług i aplikacji, o procedurach wprowadzonych przez Dostawcę Usług w celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, wraz z informacją o ich wpływie na jakość Usług, o działaniach, jakie Dostawca Usług jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i Usług; 
  6. danych dotyczących jakości Usług, w szczególności minimalnych oferowanych poziomach jakości Usług, w tym czasu wstępnego przyłączenia, a także innych parametrów jakości usług, jeżeli zostały określone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
  7. sposobów informowania Abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych w przypadku usługi dostępu do sieci Internet świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o możliwości bieżącej kontroli stanu takiego pakietu przez Abonenta; 
  8. zakresu usług serwisowych oraz sposobów kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą; 
  9. zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Abonenckiej, wysokości odszkodowania oraz zasad i terminów jego wypłaty, w szczególności w przypadku, gdy nie został osiągnięty określony w Umowie Abonenckiej poziom jakości świadczonej Usługi; 
  10. zasad, trybu i terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji; 
  11. informacji o polubownych sposobach rozwiązywania sporów; 
  12.  sposobu uzyskania informacji o aktualnym Cenniku oraz kosztach usług serwisowych; 
  13. sposobu przekazywania Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych; 
  14. wszelkich opłat należnych w momencie rozwiązania umowy, w tym warunków zwrotu Urządzeń Końcowych ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić. 
 2. W celu uruchomienia USŁUGI TELEWIZYJNEJ lub/ oraz USŁUG HOMS niezbędne jest Urządzenie, które wskaże Dostawca Usług jako Urządzenia do realizacji usługi. W celu uruchomienia Usług Dostawca Usług udostępnia Abonentowi dekoder na podstawie dzierżawy za opłatą określoną w cenniku. Operator także umożliwi zakup urządzeń na warunkach określonych w Cenniku Usług.
  1. Abonent zamawia urządzenie SET TOP BOX w wersji: HD w ilości sztuk: ………………. Jednorazowa kwota zakupu wynosi ……………………………..zł brutto zgodnie z Załącznikiem
  2. Abonent zamawia urządzenie ZESTAW HOMS w ilości sztuk: …………………………….. Jednorazowa kwota zakupu wynosi …………………………….. zł brutto zgodnie z Załącznikiem
  3. Abonent wypożycza urządzenie ZESTAW HOMS w ilości sztuk: …………………………….. Miesięczny abonament za najem wypożyczonego sprzętu wynosi: ……………………………..
  4. Abonent wypożycza urządzenie SET TOP BOX w wersji: HD  w ilości sztuk: 1. Miesięczny abonament za najem wypożyczonego sprzętu wynosi: 0,00 zł brutto/msc.
 3. W celu zabezpieczenia roszczeń Dostawca Usługi  z tytułu zwrotu sprzętu przez Abonenta informuje, iż przed wydaniem urządzenia do korzystania na podstawie opcji wypożyczenia/ dzierżawy, Abonent może zostać zobowiązany do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. W przypadku zakupu Dostawca Usługi udostępni urządzenia po zapłacie należności na rachunek bankowy Dostawcy Usługi.
 4. Urządzenie dzierżawione jest własnością Dostawcy Usługi  i jest udostępnione Abonentowi w ramach Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta lub Dostawcę Usług, Abonent zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia/Urządzeń wraz ze wszystkimi przekazanymi elementami w stanie niepogorszonym, jednakże mogącym nosić ślady normalnego zużycia, które są następstwem korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zwrot ma nastąpić bezpośrednio do Dostawcy Usługi , w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozwiązania Umowy.
 5. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w punkcie 1.7 Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia całościowej opłaty dzierżawionego sprzętu wskazanej w Cenniku w terminie 14 dni  na podstawie noty obciążeniowej.
 6. Abonent zobowiązany jest do poinformowania niezwłocznie Dostawcy Usług o nieprawidłowym działaniu, uszkodzeniu lub utracie Sprzętu, nie później niż w ciągu 48 godzin od ich stwierdzenia.
 7. Wymiana Sprzętu następuje:
  1. nieodpłatnie w przypadku ujawnienia się wad Sprzętu wynikających z przyczyn tkwiących w nim przed wydaniem Abonentowi oraz w przypadku zmiany technologii świadczenia Usług,
  2. odpłatnie w przypadku utraty lub uszkodzenia Sprzętu będących następstwem używania go niezgodnie z instrukcją, przeznaczeniem, Umową abonencką lub Regulaminem. W takim przypadku Abonent ponosi koszt naprawy lub wymiany Sprzętu w wysokości określonej w Cenniku,
  3. odpłatnie w przypadku zmiany zakresu świadczonych Usług, skutkującej koniecznością wymiany Sprzętu lub dokonania w nim zmian, w wysokości określonej w Cenniku.
 8. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Abonenckiej Abonent zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu na własny koszt nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia okresu obowiązywania Umowy Abonenckiej do siedziby Dostawcy Usług, w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnej eksploatacji.
 9. Na wniosek Abonenta złożony ustnie, na piśmie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na Stronie WWW, Dostawca Usług odbierze Sprzęt z Lokalu we własnym zakresie, za pobraniem opłaty wskazanej w Cenniku.
 10. W przypadku braku zwrotu Sprzętu w terminie określonym w pkt 1.11, pomimo uprzedniego wezwania Abonenta do jego zwrotu, Dostawca Usług może odebrać Sprzęt na koszt Abonenta za pobraniem opłaty wskazanej w Cenniku.
 11. Niezależnie od powyższych postanowień w przypadku braku zwrotu Sprzętu w terminie bądź zwrotu Sprzętu uszkodzonego lub zużytego w stopniu wykraczającym poza prawidłową eksploatację, mimo dodatkowego wezwania ze strony Dostawcy usług, Abonent niebędący Konsumentem zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.
 12. Abonent z tytułu podłączenia do sieci oraz wybranych usług dodatkowych zobowiązuje się do uiszczenia jednorazowej opłaty zgodnej z cennikiem dostawcy usług, na warunkach promocji i w kwocie określonej na umowie abonenckiej.
 13. Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania na rzecz Dostawcy usług opłaty abonamentowej, której wysokość w dniu zawarcia umowy zgodnie z cennikiem bądź warunkami promocji wynosi 59,00 zł brutto/msc + WIFI 9,00 zł brutto/msc. Wszelkie dokumenty rozliczeniowe sporządzane będą  przez  Systemia.pl. Płatność należności nastąpi na wskazany rachunek  Systemia.pl
 14. Umowa zostaje zawarta na czas 24 miesięcy, począwszy od 05.12.2023 r., następnie na czas nieokreślony. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, począwszy od 05.12.2023. 
 15. Każda ze stron Umowy Abonenckiej może rozwiązać ją na piśmie za 30-dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego.
 16. Do dnia upływu okresu wypowiedzenia Umowa Abonencka świadczona jest na dotychczasowych zasadach.
 17. Dostawca Usług jest  uprawniony do rozwiązania Umowy Abonenckiej na piśmie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Abonent:
  1. opóźnia się z zapłatą jakichkolwiek należności określonych w Umowie Abonenckiej, Regulaminie lub Cenniku i nie uiszcza ich pomimo uprzedniego wezwania go do zapłaty,
  2. świadczy w oparciu o Usługę lub Sieć, odpłatnie lub nieodpłatnie jakiekolwiek usługi telekomunikacyjne innym podmiotom, chyba że uzyskał na to zgodę Dostawcy Usług wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
  3. używa Sprzętu w sposób niezgodny z Umową Abonencką lub Regulaminem, a w szczególności naraża go na zniszczenie lub udostępnia osobom trzecim,
  4. posługuje się lub podłącza do Sieci Urządzenie Końcowe nie autoryzowane przez Dostawcę Usług, chyba że uprawnienie do posługiwania się nim wynika z obowiązujących przepisów prawa,
  5. dokonuje jakichkolwiek czynności zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Sieci lub korzystanie z Usług i nie zaprzestaje ich pomimo pisemnego wezwania go przez Dostawcę Usług,
  6. dokonuje jakichkolwiek modyfikacji Sieci, w tym jej rozbudowy,
  7. zmienia lub udostępnia osobom trzecim przydzielony mu numer IP lub login i hasło służące do uzyskania dostępu do Sieci,
  8. dokonuje czynności mających na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych lub urządzeń innych podmiotów, w szczególności poprzez obchodzenie lub przełamanie zabezpieczeń,
  9. narusza prawa własności intelektualnej innych podmiotów,
  10. rozpowszechnia treści naruszające obowiązujące przepisy prawa, w szczególności o charakterze pornograficznym, rasistowskim, naruszające dobra osobiste innych podmiotów, itp.,
  11. dokonuje za pośrednictwem Sieci lub Usług jakichkolwiek innych czynności sprzecznych z obowiązującym prawem lub na szkodę Dostawcy Usług bądź podmiotów trzecich,
  12. uniemożliwia Dostawcy Usług dostęp do Sprzętu ( w tym znajdującego się w Lokalu), celem jego wymiany, naprawy, dokonania pomiarów lub też usunięcia awarii,
  13. utracił tytuł prawny do Lokalu.
 18. W przypadku, gdy zawarcie Umowy Abonenckiej na czas określony, związane było z Ulgą przyznaną Abonentowi, w przypadku jednostronnego rozwiązania tej umowy przez Abonenta lub przez Dostawcę Usług z winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, Dostawy Usług przysługuje odszkodowanie w wysokości wartości Ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.
 19. Odszkodowanie nie przysługuje Dostawcy Usług w przypadku, gdy:
  1. Konsument rozwiązuje Umowę Abonencką przed rozpoczęciem świadczenia Usług, chyba że przedmiotem Ulgi jest Urządzenie końcowe,
  2. Umowa Abonencka jest rozwiązywana po upływie czasu określonego, na jaki została zawarta.
 20. Abonent uprawniony jest do złożenia wniosku o przeniesienia świadczenia Usługi do nowej lokalizacji. W przypadku braku zgody Dostawcy Usług, w szczególności z powodu braku możliwości technicznych świadczenia Usługi w nowej lokalizacji, Abonent rozwiązujący z powyższej przyczyny Umowę Abonencką zawartą na czas określony i związaną z udzieleniem Ulgi, zobowiązany jest do zapłaty …………………………

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Data podłączenia do sieci Systemia.pl 05.12.2023 roku (wypełnia instalator). Rozpoczęcie świadczenia usług objętych niniejszą Umową potwierdzone zostanie protokołem uruchomienia usługi nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od proponowanej przez Abonenta daty, w przypadku, gdy usługa jest uruchamiana w lokalu Abonenta, w którym istnieje infrastruktura sieciowa Systemia.pl lub w terminie do 14 dni roboczych, gdy takiej infrastruktury Systemia.pl w lokalu nie ma lub gdy Abonent zamówił doprowadzenie dodatkowego przewodu. Data na umowie w podpunkcie 2.1 jest datą rozpoczęcia naliczania należności.
 2. Jeżeli w lokalu Abonenta istnieje infrastruktura należąca do Systemia.pl to zakończenie sieciowe każdej nowo uruchamianej usługi wykonywane jest na istniejącym już przewodzie.
 3. Na życzenie Abonenta Systemia.pl może do lokalu, w którym istnieje już jego infrastruktura doprowadzić dodatkowy przewód, za co Abonent zostanie obciążony opłatą zgodną z obowiązującym Cennikiem.
 4. Jeżeli w lokalu Abonenta brak jest infrastruktury Systemia.pl  to w ramach uruchomienia usług wprowadzane jest do lokalu okablowanie bez mocowania i maskowania, o długości przewodu do 10 metrów. Rozdzielenie sygnału poprzez urządzenia klienta jest w jego własnym zakresie. Konfiguracja oraz wadliwe działanie urządzenia nie podlega serwisowi przez Systemia.pl
 5. Abonent wyraża zgodę na wywiercenie otworów, prowadzenie przewodów oraz mocowanie wyposażenia niezbędnego do realizacji usług objętych niniejszą Umową w miejscu świadczenia usług.
 6. Abonent oświadcza, że posiada tytuł prawny (prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo do lokalu lub umowę najmu) oraz pełną zdolność do czynności prawnych i jest uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie podłączenia do sieci Dostawcy usług w lokalu, w którym usługi określone w niniejszej Umowie mają być świadczone.
 7. W przypadku posiadania tytułu prawnego innego niż określony w pkt 2.6 Abonent zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej zgody odpowiednio właściciela, użytkownika wieczystego lub członka spółdzielni mieszkaniowej.
 8. Abonent zobowiązany jest do udostępnienia w uzgodnionym wcześniej terminie lokalu w celu wykonania instalacji sieciowej i uruchomienia usług objętych niniejszą Umową.
 9. Zmiany Umowy Abonenckiej dokonywane są na piśmie, z zastrzeżeniem poniższych postanowień:
  1. Dostawca Usług umożliwia Abonentowi zmianę warunków Umowy Abonenckiej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, przy użyciu poczty elektronicznej lub automatycznego systemu obsługi Abonenta.
  2. Zmiana Umowy Abonenckiej w trybie, o którym mowa w ust. 2.9.1, może dotyczyć świadczonych Usług ze wskazaniem elementów składających się na Opłatę Abonamentową,  okresu, na jaki została zawarta Umowa Abonencka, w tym minimalnego okres wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych, pakietu taryfowego, jeżeli na świadczone usługi obowiązują różne pakiety taryfowe, sposobu składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi, jak również sposobów dokonywania płatności, pod warunkiem, że Dostawca Usług dopuszcza dokonanie proponowanej przez Abonenta zmiany za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 
  3. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zmian Umowy Abonenckiej, które mogą być dokonywane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, mogą być dostępne na Stronie WWW.
  4. Dostawca Usług potwierdzi Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian w terminie ustalonym z Abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany.
  5. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2.9.4  Dostawca Usług dostarcza drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Potwierdzenie powinno zawierać:
   1.  treść zmiany warunków Umowy Abonenckiej dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w przypadku, gdy treść zmiany ze względu na jej objętość utrudniać będzie Abonentowi zapoznanie się z nią – odesłanie do miejsca na Stronie WWW, gdzie Abonent może się z nią zapoznać,
   2. informację o złożeniu przez Abonenta oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej oraz jej zakresie i terminie wprowadzenia tych zmian. W przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia, w sposób określony w ust. 2.9.5 lub na żądanie Abonenta Dostawca usług  dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej.
  6. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
  7.  Abonentowi nie przysługuje jednak prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, jeżeli Dostawca Usług, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie Usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy Abonenckiej.
  8.  W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 5, termin, w którym Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy. Jeżeli jednak Abonent po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 10 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia.
  9. Dostawca Usług może zaproponować Abonentowi zmianę postanowień Regulaminu, o których mowa w punkcie 2.9.1.
  10. W wypadku, o którym mowa w pkt 2.9.1.  Dostawca Usług doręcza Abonentowi na piśmie treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie, chyba że Abonent złożył żądanie  dostarczenia tych informacji drogą elektroniczną na wskazany przez niego w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.
  11. W wypadku, o którym mowa w ust. 2.9.9, Dostawca usług podaje dodatkowo treść proponowanych zmian do publicznej wiadomości na Stronie WWW. Treść proponowanych zmian powinna być doręczona Abonentowi i podana do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, chyba że przepisy prawa przewidują możliwość krótszego wyprzedzenia.
  12. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian Abonentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej powinno zostać złożone na piśmie w siedzibie Dostawcy Usług nie później niż do dnia wejścia proponowanych zmian w życie.
  13. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy Abonenckiej Dostawcy Usług nie przysługuje zwrot Ulgi, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa,  z usunięcia niedozwolonych postanowień umownych lub też z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  14. W przypadku propozycji zmiany postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 2.9.9 gdy zmiana taka wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usług, powoduje dodanie nowej Usługi lub wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Dostawca Usług podaje treść proponowanych zmian jedynie do wiadomości publicznej na swojej Stronie WWW
  15. Dostawca Usług niezwłocznie poinformuje Abonenta na piśmie o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, chyba że Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres e-mail albo za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy Abonenckiej.
  16. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków Umowy Abonenckiej, postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 2.9.9 lub Cennika wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla Usług, Dostawca Usług podaje jedynie do wiadomości publicznej na Stronie WWW informacje o:

2.9.16.1 zmianie warunków Umowy Abonenckiej, postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 2  lub Cennika, terminie ich wprowadzenia, wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści zmiany lub warunków Umowy Abonenckiej, Regulaminu lub Cennika uwzględniających tę zmianę,

2.9.16.2 prawie wypowiedzenia Umowy Abonenckiej przez Abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian; 

2.9.16.3 konieczności zwrotu Ulgi w przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej. 

2.9.16.4 Tryb i warunki zmiany Umowy Abonenckiej mogą być inne niż wskazane powyżej, jeżeli nastąpi to w ramach obowiązujących przepisów za pisemnym porozumieniem stron

 1. Dostawca usług w celu poprawnej identyfikacji w kontaktach z Abonentem ustala hasło – osobisty numer identyfikacyjny ID
965783
 1.   Poprawne podanie hasła podczas kontaktu telefonicznego z Dostawca usług identyfikuje rozmówcę i potwierdza tożsamość Abonenta oraz pozwala na uzyskanie informacji.
 2. Osoby dokonujące instalacji usług nie są upoważnieni do pobierania od Abonenta jakichkolwiek opłat.
 3. Tryb reklamacyjny:

2.9.12.1  Reklamacja może zostać wniesiona z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi lub wysokości naliczonych przez Dostawcę usług opłat.

2.9.12.2 Reklamacja powinna zostać złożona w Biurze Obsługi Klienta Systemia.pl w formie pisemnej, poprzez e-mail wysłany do Biura Obsługi Klienta lub w inny określony przepisami prawa sposób.

2.9.12.3 Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta,
 • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 • numer ID nadany Abonentowi przez Dostawcę usług,
 • datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Dostawcy usług
 • określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług,
 • podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

2.9.12.3 W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w pkt. 2.12.3 Dostawca usług o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Abonenta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpatrzenia.

 1. OPŁATY

3.1 Abonent zobowiązuje się do wnoszenia opłaty abonamentowej przelewem za każdy miesiąc realizowanych usług, wymienionych w pkt. 1 Umowy, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za który jest realizowana usługa, na podane niżej konto bankowe należące do Systemia.pl: 

24 1160 2244 7406 0000 0001 5080

3.2 Zapłaci opłatę aktywacyjną w  kwocie wymienionej w pkt.1  płatną wraz z pierwszą fakturą abonamentową.

3.3  Opcjonalnie zapłaci opłatę instalacyjną, związaną z wykonaniem przyłącza telekomunikacyjnego do lokalu Abonenta, w związku z dodatkowymi pracami instalacyjnymi w lokalu Abonenta oraz konfiguracją urządzeń będących własnością Abonenta. Wysokość opłaty instalacyjnej zostanie ustalona indywidualnie na podstawie kosztorysu, po określeniu zakresu niezbędnych do wykonania prac instalacyjnych.

3.3 Opłaty: aktywacyjna oraz instalacyjna są opłatami  jednorazowymi i nie podlegają  zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy przez Abonenta

3.4  Opłaty abonamentowe są naliczane z góry za dany okres rozliczeniowy począwszy od daty określonej w  protokole uruchomienia usług. W przypadku uruchomienia usługi w  trakcie trwania okresu rozliczeniowego, opłata częściowa zostanie naliczona proporcjonalnie za pozostałą ilość dni do końca bieżącego okresu i uwzględniona w najbliższej fakturze abonamentowej.

3.5 W przypadku braku wpłaty w terminie podanym w pkt 3.1., Dostawca Usług ma prawo, po uprzednim wezwaniu do uregulowania należności, ograniczyć lub zawiesić świadczenie usług do czasu uregulowania zaległych wpłat przez Abonenta, łącznie z odsetkami ustawowymi.

3.6 Wszystkie ceny w umowie, cenniku usług oraz Regulaminie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3.7 Wszelkie dokumenty rozliczeniowe będą sporządzane przez Operatora.

3.8 Opłaty za pierwszy miesiąc korzystania z wybranych usług zostaną pomniejszone o 1/30 za każdy dzień, aż do momentu podłączenia i podpisania protokołu odbiorczego.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową oraz Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

4.2 Aktualny Regulamin Świadczenia Usługi oraz Cenniki dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Systemia.pl oraz na stronie internetowej Systemia.pl.

4.3 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4.4 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.5 Cenniki oraz Regulamin Świadczenia Usługi objętej niniejszą Umową stanowią jej integralną część. Abonent potwierdza, że zapoznał się z nimi i akceptuje ich treść.

…………………………………………………

ABONENT

OŚWIADCZENIA ABONENTA
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszej Umowy, Regulaminem oraz Cennikiem Usług i wyrażam zgodę na włączenie ich do treści umowy.2. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od jej podpisania poza siedzibą firmy o ile nie nastąpiło faktyczne rozpoczęcie świadczenia usługi.**3. Oświadczam, że zapoznałem się z Ustawą o ochronie praw autorskich oraz własności intelektualnej i jest świadom konsekwencji wynikających z  niewłaściwego udostępniania, publikowania i rozpowszechniania zasobów podlegających ochronie praw autorskich4. Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do lokalu stanowiącego miejsce instalacji, lub posiadam pisemną zgodę osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu na wykonanie czynności instalacyjnych przez Operatora oraz eksploatację urządzeń telekomunikacyjnych w związku z realizacją niniejszej umowy.
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie: adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, numerów telefonów kontaktowych oraz pozostałych, dobrowolnie podanych danych wyłącznie w związku ze świadczonymi usługami.: TAK/NIE***6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych: TAK/NIE***7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie obrazu faktury w formie elektronicznej (tzw. “ekofaktura”) zamiast tradycyjnej faktury w formie papierowej. Ekofaktury będą udostępniane przez panel Klienta na stronie www.systemia.pl oraz opcjonalnie wysyłane na adres e-mail podany do kontaktu: TAK/NIE***

** nie dotyczy jeśli umowa została zawarta w siedzibie*** niewłaściwe skreślić