Poniżej możesz zapoznać się z wzorem umowy na usługę internetu, którą podpisujemy z naszymi użytkownikami.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI SYSTEMIA.PL 

zawarta w dniu ……………….2023 w Poznaniu pomiędzy:

Systemia.pl Sp. z o.o. ul. Karpia 21A, 61-619 Poznań Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000295282, NIP 777-303-05-67, REGON 300723210, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 257 520,00 zł. www.systemia.pl zwanym dalej „Dostawcą usług”,  reprezentowanym przez Dariusza Polaczyka i Przemysława Sztylkę, a osobą lub firmą:

Tabela danych abonenta oraz podstawowych warunków umowy

ID Abonenta:
Nazwa / Nazwisko i imię:
Adres:
Pesel / NIP
Telefon autoryzacyjny:
E-mail autoryzacyjny:
Adres świadczenia usługi (jeśli inny):
Adres korespondencyjny (jeśli inny):
Parametry usługi i jej cena:
Aktywowane promocje:
Wysokość średniego abonamentu miesięcznego brutto:
Średnia kwota przyznanej ulgi do abonamentu miesięcznego  brutto:
Wysokość opłaty instalacyjnej brutto:
Kwota przyznanej ulgi brutto w kwocie instalacyjnej:
Łączna kwota ulg brutto przez okres obowiązywania umowy na czas określony:
Opłata abonamentowa brutto po ewentualnym przekształceniu umowy na czas nieokreślony:
Umowa zawierana jest na czas:
Niniejszą umową użytkownik kwituje odbiór urządzenia odbiorczego o wartości 650 brutto, które po rozwiązaniu umowy należy w ciągu 14 dni zwrócić operatorowi lub operator naliczy opłatę w w/w. wysokości.
Informacje i wyposażenie dodatkowe należące do operatora, a pozostawione u użytkownika wraz z jego ceną, którego dotyczą takie same warunki zwrotu jak urządzeń  w punkcie 17.
Załączniki do umowy:

zwanym(ą) dalej “Abonentem”,

§ 1. Przedmiot Umowy, elementy składające się na opłatę abonamentową

 1. Na podstawie niniejszej umowy Dostawca usług zobowiązuje się do wykonania, w lokalu wskazanym przez Abonenta, przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej Dostawcy usług i  świadczenia na rzecz Abonenta, za pośrednictwem wykonanego przyłączenia i z wykorzystaniem urządzeń własnych Abonenta oraz sprzętu udostępnionego przez Dostawcę usług,  usług dostępu do Internetu, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania warunków umowy i stanowiących jej integralną część załączników, w tym w szczególności do terminowego dokonywania zapłaty za świadczone mu usługi. 
 2. Dostawca usług świadczy na rzecz Abonenta usługę dostępu do Internetu według informacji z Tabeli danych abonenta oraz podstawowych warunków umowy, która znajduje się na pierwszej stronie bieżącej umowy.
 3. Miejsce wykonania instalacji i świadczenia usług jest wymienione w punkcie 6. Tabeli danych abonenta oraz podstawowych warunków umowy. Abonent oświadcza i zapewnia, że posiada tytuł prawny do w/w lokalu.  
 4. Abonentowi przydziela się numer identyfikacyjny ID, który będzie służył m.in. do identyfikacji Abonenta, w tym do zalogowania się w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (EBOK). Numer ten można znaleźć w Tabeli danych abonenta oraz podstawowych warunków umowy na samej górze tabeli
 5. Z tytułu świadczonych usług Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania na rzecz Dostawcy usług opłaty abonamentowej. Opłata abonamentowa obejmuje:
 1. stały dostęp do sieci telekomunikacyjnej Dostawcy usług przez okres obowiązywania umowy,
 2. możliwość nieprzerwanego, przez okres obowiązywania umowy, korzystania z usługi, wedle parametrów przypisanych do danej taryfy, wybranej przez Abonenta,
 3. usługę serwisową, w tym usuwanie usterek i awarii, z wyłączeniem nieuzasadnionych wezwań Abonenta oraz usług przekraczających ramy bezpłatnego serwisu, określonych w Regulaminie świadczenia usług, 
 4. dostęp do EBOK.

§ 2. Termin oczekiwania na przyłączenie do sieci, termin rozpoczęcia świadczenia usług

Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Dostawcy usług nastąpi nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od podpisania niniejszej umowy, w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony umowy. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi nie później niż w ciągu 7 (siedmiu)  dni od dnia wykonania przyłączenia do sieci Dostawcy usług i zweryfikowania tożsamości Abonenta w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL albo serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku Umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem Dostawcy usług, na wniosek Abonenta będącego konsumentem, Instalacja i/lub Aktywacja mogą nastąpić przed upływem ustawowego, czternastodniowego terminu na odstąpienie od Umowy.

§ 3. Czas trwania umowy, warunki jej przedłużenia, minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych 

 1. Czas trwania umowy jest wyszczególniony w punkcie 16. Tabeli danych abonenta oraz podstawowych warunków umowy.
 2. W przypadku Abonenta, będącego  konsumentem- początkowy okres obowiązywania umowy zawieranej z nim pierwszy raz, nie może być dłuższy niż 24 miesiące.
 3. Ulgi określone w tabeli w § 1 ust. 2 umowy przysługują Abonentowi od dnia zawarcia umowy, przy czym warunkiem skorzystania z ulg jest obowiązywanie umowy przez okres na jaki została ona zawarta. W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez Dostawcę usług z winy Abonenta przed upływem terminu na jaki umowa- związana z przyznaniem ulgi Abonentowi – została zawarta, Dostawcy usług przysługuje roszczenie o zwrot przyznanej Abonentowi ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania umowy przez Abonenta przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.
 4. Umowa zawarta na czas określony ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile Abonent nie złoży przeciwnego oświadczenia w terminie 30 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy na czas określony.
 5. Oświadczenie Abonenta o braku woli przedłużenia umowy na czas nieokreślony powinno zostać dokonane w formie pisemnej bądź dokumentowej i może zostać złożone w siedzibie/BWK, lub za pośrednictwem formularza ze strony www.systemia.pl/rezygnacja. Poprzez wysłanie listownie na adres siedziby/BOK Dostawcy usług albo poprzez wiadomość mailową (wysłaną na adres Dostawcy usług wskazany w Umowie z adresu e-mail Abonenta podanego Dostawcy usług w Umowie).
 6. Abonentowi, który nie skorzysta z uprawnienia do złożenia oświadczenia o braku woli przedłużenia umowy, po przekształceniu się umowy na czas nieokreślony naliczana będzie opłata dla wybranej przez niego w umowie taryfy według cen dla umów na czas nieokreślony, określonych w Cenniku.
 7. Abonent może złożyć wniosek o przedłużenie okresu obowiązywania umowy lub o przekształcenie umowy zawartej na czas nieokreślony w umowę na czas określony wedle wybranej taryfy ogólnej lub promocyjnej, o ile nie posiada zaległości płatniczych wobec Dostawcy usług z tytułu świadczonych mu na podstawie niniejszej umowy usług.
 8. W przypadku gdy umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową.
 9. Przed automatycznym przedłużeniem umowy, o którym mowa w ust. 3, Dostawca usług informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na Trwałym nośniku, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
 10. Po automatycznym przedłużeniem umowy o świadczenie usług, o którym mowa w ust. 3, Dostawca usług co najmniej jeden raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

§4. Tryb i warunki dokonywania zmian umowy, rozwiązanie i odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszej umowy, jej zmiana wymaga zgody obydwu stron i zachowania formy pisemnej. Strony dopuszczają także możliwość dokonania zmiany umowy w formie dokumentowej lub elektronicznej, przy czym prawo wyboru formy zawarcia aneksu przysługuje Abonentowi. Jeśli strony dokonają zmiany umowy w formie dokumentowej, wówczas Dostawca usług utrwala i dostarcza Abonentowi na trwałym nośniku treść uzgodnionych przez strony warunków zmian umowy oraz oświadczenie Abonenta  o związaniu się tymi warunkami. 
 2. Dostawca usług może doręczyć Abonentowi  treść każdej proponowanej zmiany warunków niniejszej umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia  usług telekomunikacyjnych, będącym jej integralną częścią na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, chyba że Abonent, który posiada aktywne konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (EBOK) lub udostępnił Dostawcy usług adres poczty elektronicznej złoży żądanie dostarczania takiej treści do EBOK lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Abonenta. Jeśli  Abonent, który zawarł umowę w formie elektronicznej lub dokumentowej złoży żądanie dostarczania treści proponowanej zmiany na piśmie, Dostawca usług dostarczy proponowaną zmianę na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. W każdym z powyższych przypadków Dostawca usług doręczy Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany umowy z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, a w razie zmian określonych w Regulaminie świadczenia usług poda je dodatkowo do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostanie poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy-do dnia wprowadzenia zmian w życie-w przypadku braku akceptacji zmian i o braku możliwości żądania przez Dostawcę usług proporcjonalnego zwrotu wartości udzielonych ulg, jeśli umowa została zawarta na warunkach promocyjnych, chyba że zmiany warunków umowy będą wynikać bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub jeżeli konieczność zmiany warunków umowy wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 3. Dostawca usług może doręczyć Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, chyba, że Abonent, który posiada aktywne konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (EBOK) lub udostępnił Dostawcy usług adres poczty elektronicznej złoży żądanie dostarczania takiej treści do EBOK lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Abonenta. Jeśli  Abonent, który zawarł umowę w formie elektronicznej lub dokumentowej złoży żądanie dostarczania treści proponowanej zmiany na piśmie, Dostawca usług dostarczy proponowaną zmianę na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. W takim przypadku Dostawca usług poda dodatkowo do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, przy czym okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostanie poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy-do dnia wprowadzenia zmian w życie-w przypadku braku akceptacji zmian, a jeśli w wyniku zmiany doszło do podwyższenia cen także o braku możliwości żądania przez Dostawcę usług proporcjonalnego zwrotu wartości udzielonych ulg. 
 4. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków umowy określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostanie poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie będzie krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie, a jeśli w wyniku zmiany doszło do podwyższenia cen, także o braku możliwości żądania przez Dostawcę usług proporcjonalnego zwrotu wartości udzielonych ulg.
 5. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub w Cenniku, wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, Dostawca usług informuje o  zmianach przez publikację  na swojej stronie internetowej ze wskazaniem terminu ich wprowadzenia oraz miejsca udostępnienia treści zmiany lub nowych warunków umowy, Regulaminu lub Cennika, uwzględniających zmiany oraz o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian – do dnia wprowadzenia zmian w życie – oraz o przysługującym Dostawcy usług prawie do domagania się proporcjonalnego zwrotu wartości udzielonych ulg, jeśli Abonent skorzysta z prawa do wypowiedzenia.
 6. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu, przy czym Dostawcy usług przysługuje prawo do rozwiązania umowy tylko z ważnych przyczyn, przede wszystkim określonych w Regulaminie świadczenia usług.
 7. Dostawca usług może zawiesić świadczenie usług Abonentowi, albo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Abonent, pomimo wezwania do zapłaty lub zaniechania naruszania:
 1. opóźnia się z zapłatą całości lub części opłaty instalacyjnej, abonamentowej lub dowolnej innej opłaty okresowej lub opłaty nie będącej opłatą okresową, przewidzianej umową, Regulaminem, Regulaminem Promocji, Cennikiem o co najmniej 14 dni od terminu wymagalności świadczenia,
 2. używa sprzętu lub korzysta z Usług niezgodnie z umową lub jej załącznikami, w szczególności naraża na zniszczenie ten sprzęt lub udostępnia go osobom trzecim lub dokonuje samowolnej przeróbki sprzętu lub zakończenia sieci;
 3. korzysta z usług niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 4. udostępnił usługi poza lokal;
 5. używa jakichkolwiek urządzeń zakłócających prawidłowe funkcjonowanie sieci telekomunikacyjnej Dostawcy usług;
 6. uniemożliwia przedstawicielom Dostawcy usług wymianę lub naprawę sprzętu bądź zakończenia sieci jak również usunięcia usterki albo awarii; 
 7. utraci tytuł prawny do lokalu lub cofnięta bądź odwołana zostanie zgoda na świadczenie Usług w lokalu osoby, która taki tytuł posiada;
 8. w inny, rażący sposób narusza postanowienia umowy i/lub jej załączników, w szczególności Regulaminu świadczenia usług  bądź przepisów prawa;
 1. Oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu bądź wypowiedzeniu umowy wymaga zachowania formy pisemnej bądź dokumentowej pod rygorem nieważności. Abonent może złożyć takie oświadczenie w siedzibie/BOK Dostawcy usług, na stronie internetowej poprzez formularz: www.systemia.pl/rezygnacja (pod numerem Dostawcy usług wskazanym w Umowie), poprzez wysłanie listownie na adres siedziby/BOK Dostawcy usług albo poprzez wiadomość mailową (wysłaną na adres Dostawcy usług wskazany w Umowie z adresu e-mail Abonenta podanego Dostawcy usług w Umowie). Oświadczenie Dostawcy usług o rozwiązaniu bądź wypowiedzeniu umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Rozwiązanie umowy nie pozbawia Dostawcy usług prawa do domagania się od Abonenta zwrotu ulg w sytuacji opisanej w § 3 ust. 2 umowy.  
 2. Powyższe postanowienia nie wpływają na prawo Abonenta, będącego konsumentem, do odstąpienia od Umowy zawartej czy zmienionej poza lokalem/na odległość w trybie ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) w ciągu 14 od jej zawarcia bądź zmiany, w szczególności gdy umowę zawarto lub zmieniono w formie dokumentowej bądź elektronicznej.
 3. W przypadku złożenia przez Abonenta w formie dokumentowej oświadczenia o braku woli przedłużenia umowy na czas nieokreślony albo o rozwiązaniu umowy albo o odstąpieniu od umowy, Dostawca usług niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez:
 1. wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie – w przypadku Abonenta, który wskazał numer niegeograficzny;
 2. wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie – w przypadku abonenta, który wskazał numer geograficzny.
 3. Dostawca usług potwierdza Abonentowi na Trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia, o którym mowa w ust. 10, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem oświadczenia Abonenta, dzień otrzymania oświadczenia Abonenta i dzień rozwiązania/odstąpienia od umowy.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 2. W zakresie nieuregulowanym w umowie, informacje znajdują się w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w szczególności o:

(a) sposobach składania zamówień na pakiety taryfowe, 

(b) sposobach dokonywania płatności, 

(c) okresie rozliczeniowym, 

(d) ewentualnych ograniczeniach w zakresie korzystania z udostępnionych urządzeń końcowych,

(e) danych dotyczących funkcjonalności usług,

(f) danych dotyczących jakości usług, w szczególności minimalne oferowane poziomy jakości usług

(g) zakresie obsługi serwisowej, oraz sposobach kontaktowania się ze służbami serwisowymi Dostawcy usług  

(h) zakresie odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokości odszkodowania oraz zasad i terminu jego wypłaty, w szczególności w przypadku gdy nie został osiągnięty określony w umowie poziom jakości świadczonych usług, 

(i) zasadach, trybie i terminie składania oraz rozpatrywania reklamacji, 

(j) postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, 

(k) sposobie uzyskania informacji o aktualnym Cenniku oraz o kosztach usług serwisowych, 

(l) sposobie przekazywania Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych, 

(m) opłatach należnych w momencie rozwiązania umowy, w tym warunkach zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, ze wskazaniem na czyj koszt ma nastąpić zwrot,

 1. Integralną częścią umowy są załączniki, których spis można znaleźć w punkcie 18. Tabeli danych abonenta oraz podstawowych warunków umowy.
 2. W razie rozbieżności pomiędzy treścią umowy a jej załącznikami, pierwszeństwo w zastosowaniu będą miały postanowienia umowy.  
 3. W sprawach nieuregulowanych w umowie i jej załącznikach zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a zwłaszcza ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz Kodeksu cywilnego.  

…………………………………………….. ………………………………………………

    ZA ABONENTA             ZA DOSTAWCĘ USŁUG